1 Cô-rinh-tô 13:2

1 Cô-rinh-tô 13:2 KTHD

Dù tôi được ơn nói tiên tri, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

1 Cô-rinh-tô 13:2

Share