UMathewu 1
IBE
1
Umdabuko kaJesu
1Umbhalo wosendo lukaJesu Khristu indodana kaDavida, indodana ka-Abhrahama:
2U-Abhrahama wayenguyise ka-Isaka, u-Isaka uyise kaJakhobe, uJakhobe uyise kaJuda labafowabo, 3uJuda uyise kaPherezi loZera, unina owayenguThamari, uPherezi uyise kaHezironi, uHezironi uyise ka-Aramu,
4u-Aramu uyise ka-Aminadabi, u-Aminadabi uyise kaNahishoni, uNahishoni uyise kaSalimoni,
5uSalimoni uyise kaBhowazi, unina owayenguRahabi, uBhowazi uyise ka-Obhedi, unina owayenguRuthe, u-Obhedi uyise kaJese,
6uJese enguyise weNkosi uDavida. UDavida wayenguyise kaSolomoni, unina owayengumka-Uriya,
7uSolomoni uyise kaRehobhowami, uRehobhowami uyise ka-Abhija, u-Abhija uyise ka-Asa,
8u-Asa uyise kaJehoshafathi, uJehoshafathi uyise kaJehoramu, uJehoramu uyise ka-Uziya,
9u-Uziya uyise kaJothamu, u-Jothamu uyise ka-Ahazi, u-Ahazi uyise kaHezekhiya,
10uHezekhiya uyise kaManase, uManase uyise ka-Amoni, u-Amoni uyise kaJosiya,
11yena uJosiya owayenguyise kaJekhoniya labafowabo ngesikhathi sokubuthelwa eBhabhiloni.
12Ngemuva kokubuthelwa eBhabhiloni: uJekhoniya wayenguyise kaSheyalithiyeli, uSheyalithiyeli uyise kaZerubhabheli,
13uZerubhabheli uyise ka-Abhiyudi, u-Abhiyudi uyise ka-Eliyakhimu, u-Eliyakhimu uyise ka-Azori,
14u-Azori uyise kaZadoki, uZadoki uyise ka-Akhimu, u-Akhimu uyise ka-Eliyudi,
15u-Eliyudi uyise ka-Eliyazari, u-Eliyazari uyise kaMathani, uMathani uyise kaJakhobe,
16uJakhobe enguyise kaJosefa, umkaMariya, owazala uJesu obizwa ngokuthi nguKhristu.
17Kanjalo-ke kwakulezizukulwane ezilitshumi lane sezizonke kusukela ku-Abhrahama kusiya kuDavida, ezilitshumi lane kusukela kuDavida kusiya ekuthunjweni eBhabhiloni, njalo ezilitshumi lane kusukela ekuthunjweni kusiya kuKhristu.
Ukuzalwa KukaJesu Khristu
18UJesu Khristu wazalwa kanje: Unina uMariya wayethembisane loJosefa ukuthi bazatshada, kodwa kwathi bengakahlangani wabonakala esezithwele, kwenziwe ngoMoya oNgcwele. 19Ngokuba umkakhe uJosefa wayeyindoda elungileyo njalo engafuni ukumyangisa ebantwini, wafuna ukumlahla ngasese.
20Uthe esekucabangile lokhu, kwafika kuye ingilosi yeNkosi ephutsheni yathi, “Josefa ndodana kaDavida, ungesabi ukuthatha uMariya umlethe ekhaya abe ngumkakho ngokuba lokhu akumithiyo kuvela kuMoya oNgcwele. 21Uzabeletha indodana ozayetha ibizo uthi nguJesu, ngokuba uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo.”
22Konke lokhu kwenzakala ukugcwalisa okwakutshiwo yiNkosi ngomphrofethi ukuthi:
23“Intombi epheleleyo izakhulelwa izale indodana, bayibize ngokuthi ngu-Imanuweli – okutsho ukuthi, uNkulunkulu ulathi.”
24UJosefa esevukile wenza lokho ingilosi yeNkosi eyayimtshele khona wahamba loMariya ekhaya waba ngumkakhe. 25Kodwa kazange embathe laye waze wabeletha indodana. Wayetha ibizo wathi nguJesu.

Ndebele Contemporary Version (IBhayibhili Elingcwele) Copyright © 2003, 2006 by Biblica, Inc.®

Learn More About IBhayibhili Elingcwele 2006