مزامير 30:7-9

مزامير 30:7-9 PCB

فكر كردم مانند كوه هميشه پا برجا و پايدار خواهم بود. اما همين كه تو، ای خداوند، روی خود را از من برگرداندی، ترسان و پريشان شدم. ای خداوند، در پيشگاه تو ناليدم و التماس‌كنان گفتم: «نابودی من برای تو چه فايده‌ای دارد؟ اگر بميرم و زير خاک بروم، آيا غبار خاک من، تو را خواهد ستود؟ آيا جسد خاک شدهٔ من از وفاداری و صداقت تو تعريف خواهد كرد؟
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.