متی‌ٰ ‮مقدمه‬
PCB

متی‌ٰ ‮مقدمه‬

مقدمه
عيسی در زمانی تولد يافت كه قوم اسرائيل در زير سلطه امپراتوری روم بود. به همين دليل آنان مجبور بودند به رومی‌ها باج و خراج بدهند. در نظر بنی‌اسرائيل، كثيفترين شغل را كسانی داشتند كه مأمور بودند اين باج را برای دولت روم وصول كنند. آنها را «باجگير» می‌ناميدند، و متی‌ٰ يكی از آنان بود. ولی هنگامی كه عيسی او را ديد، از وی دعوت كرد او را پيروی كند. متی‌ٰ نيز از زندگی كثيف خود دست كشيد و يكی از دوازده شاگرد عيسی شد و اين انجيل را چند سال پس از صعود استاد خود به آسمان، نوشت.
موضوع اصلی اين انجيل شناسانيدن معنی واقعی «ملكوت خداوند» به مردم است، كه اغلب نظرياتی غلط دربارهٔ آن داشتند. در ضمن «موعظهٔ سر كوه» عيسی كه از معروفترين خطابه‌های تاريخ است، در اين انجيل يافت می‌شود.

Persian Contemporary Bible

Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.® ‎

Used by permission of Biblica , Inc.® All rights reserved worldwide‎. ‎

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

۱۹۹۵‏، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸ انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎®‎

با اجازۀ رسمی از انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎® ‎. حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.


Learn More About کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر