متی‌ٰ 25:34

متی‌ٰ 25:34 PCB

«آنگاه به عنوان پادشاه، به كسانی كه در طرف راست منند خواهم گفت: بياييد ای عزيزان پدرم! بياييد تا شما را در بركات ملكوت خدا سهيم گردانم، بركاتی كه از آغاز آفرينش دنيا برای شما آماده شده بود.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share