Romarbrevet 16
SK73
16
1Jag befaller eder våra syster Phebe, hvilken är i församlingenes tjenst i Kenchrea. 2Att I henne undfången i Herranom, såsom helgon höfves; och görer henne bistånd i all ärende, der hon eder behöfver; ty hon hafver mångom, och jemväl mig sjelfvom, varit till godo. 3Helser Priscilla, och Aqvila, mina hjelpare i Christo Jesu; 4Hvilke för mitt lif hafva vågat sin hals; dem tackar icke allenast jag, utan ock alla Hedningars församlingar. 5Helser ock församlingena i deras hus; helser Epenetus, min älskeliga, hvilken var den första frukt i Achajen, i Christo. 6Helser Maria, den der mycket arbete för oss haft hafver. 7Helser Andronicus, och Junia, mina fränder och medfångar, de der märkelige äro ibland Apostlarna; de der ock för mig voro i Christo. 8Helser Amplia, min älskeliga i Herranom. 9Helser Urbanus, vår hjelpare i Christo, och Stachis, min älskeliga. 10Helser Apellen, den der bepröfvad är i Christo; helser dem som äro af Aristobuli hus. 11Helser Herodion, min frända; helser dem som äro af Narcissi hus, i Herranom. 12Helser Tryphena och Tryphosa, de der arbeta i Herranom; helser Persiden, mina älskeliga, som mycket arbetat hafver i Herranom. 13Helser Rufum, den utkorada i Herranom; och hans moder, och mina. 14Helser Asyncritum, Phlegontem, Herman, Patroban, Hermen, och de bröder som med dem äro. 15Helser Philologum, och Julian, Nereum, och hans syster, och Olympan, och all helgon när dem. 16Helser eder inbördes med en helig kyss; helsa eder Christi församlingar. 17Käre bröder, jag förmanar eder, att I hafven uppseende på dem, som tvist och förargelse åstadkomma, emot den lärdom som I hafven lärt; och viker ifrå dem. 18Ty sådane tjena icke Herranom Jesu Christo, utan sinom buk; och igenom söt ord och smekande tal förföra deras hjerta, som menlöse äro. 19Ty edar lydaktighet är utkommen till hvar man. Derföre fröjdar jag mig öfver eder; men jag vill, att I ären vise på det goda, och enfaldige på det onda. 20Men fridsens Gud förträde Satanam under edra fötter snarliga. Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med eder. Amen. 21Helsar eder Timotheus, min medhjelpare, och Lucius, och Jason, och Sosipater, mine fränder; 22Helsar jag Tertius eder, som brefvet skrifvit hafver, i Herranom. 23Helsar eder Gajus, min och hela församlingenes värd; helsar eder Erastus, stadsens räntomästare, och Qvartus, brodren. 24Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med eder allom. Amen. 25Men honom, som magt hafver att stadfästa eder, efter mitt Evangelium, och predikan af Jesu Christo, efter hemlighetenes uppenbarelse, den af evig tid härtill hafver förtegad varit; 26Men nu uppenbarad och kungjord, igenom Propheternas skrifter, af eviga Guds befallning; på det tron skall få lydaktighet ibland alla Hedningar; 27Gudi, som är allena vis, vare pris och ära, genom Jesum Christum, i evighet. Amen. Till de Romare, sänd ifrå Corintho, med Phebe, som i församlingenes tjenst var i Kenchrea.