Parallel
72
1Salomos. Gud, gif Konungenom din dom, och dina rättfärdighet Konungens son; 2Att han må föra ditt folk till rättfärdighet, och hjelpa dina elända. 3Låt bergen frambära frid ibland folket, och högarna rättfärdighet. 4Han skall behålla det elända folk vid rätt, och hjelpa de fattiga, och förtrycka de försmädare. 5Man skall frukta dig, så länge sol och måne varar, ifrå barn och intill barnabarn. 6Han skall nederkomma såsom regn uppå ullskinn; såsom droppar, de der markena fukta. 7I hans tid skall den rättfärdiga blomstras, och stor frid, tilldess att månen intet mer är. 8Han skall varda rådandes ifrå det ena hafvet till det andra, och ifrån älfvene allt intill verldenes ändar. 9För honom skola buga de som i öknene äro, och hans fiender skola sleka stoftet. 10De Konungar vid hafvet och på öarna skola bära fram skänker; de Konungar utaf rika Arabien och Seba skola tillföra gåfvor. 11Alle Konungar skola tillbedja honom; alle Hedningar skola tjena honom. 12Ty han skall frälsa den fattiga som ropar, och den elända som ingen hjelpare hafver. 13Han skall vara dem usla och fattiga nådelig, och de fattigas själar skall han hjelpa. 14Han skall förlösa deras själar utu bedrägeri och öfvervåld, och deras blod skall dyrt aktadt varda för honom. 15Han skall lefva, och man skall gifva honom af guld utu rika Arabien, och man skall alltid bedja inför honom, dagliga skall man lofva honom. 16På jordene ofvanpå bergen skall korn stå tjockt; hans frukt skall bäfva såsom Libanon, och skall grönskas i städerna, såsom gräs på jordene. 17Hans Namn skall blifva evinnerliga; så länge solen varar, skall hans Namn räcka intill efterkommanderna; och genom honom skola de välsignade varda; alle Hedningar skola prisa honom. 18Lofvad vare Herren Gud, Israels Gud, den allena under gör. 19Och lofvadt vare hans härliga Namn evinnerliga; och all land varde full med hans äro. Amen, Amen. 20En ända hafva Davids böner, Isai sons.