Matayi 5
LMBNT2016

Matayi 5

5
U Yesu akulumbilila pighamba
5.1—7.29
1Bo u Yesu ennya ichilundilo icha bantu, akakwela pighamba nukwikala pasi. Abamanyili bache bakamuzyungulila 2nukwanda pakubamanyizya ukuti:
Nizya buhobosu
(Luk. 6.20-23)
3“Basayiwa abantu babo bazimenye ukuti bapina mubuzimu,
pakuti Ubumwene ubwa Kumwanya bwabo.
4 # Yes. 61.2 Basayiwa babo bakulila akabalilo aka,
pakuti u Chala akwiza pakubapumizya;
5 # Mas. 37.11 Basayiwa abantu babo bakwiyisya,
pakuti bakwiza pakupokela zizyo u Chala akabalayizya.
6 # Yes. 55.1-2 Basayiwa abantu babo bali ni zala ni nyota iya bugholosu,
pakuti u Chala akwiza pakubikutizya.
7Basayiwa abantu babo bali ni chisa na bamwabo,
pakuti u Chala akwiza pakubapelela bope ichisa.
8 # Mas. 24.3-4 Basayiwa babo bazelu mumoyo,
pakuti bakwiza pakumwennya u Chala.
9Basayiwa abantu babo bakupela umutende,
pakuti bakwiza pakuba bana aba Chala.
10 # 1 Pit. 3.14 Basayiwa babo bakuvwimiwa,
pachifukwa chakuti bakubomba vivyo u Chala akulonda,
pakuti Ubumwene ubwa Kumwanya bwabo.
11 # 1 Pit. 4.14 “Mwe basayiwa, nanti abantu bakubatuka, bakubavwima nukubatamantila ivintu vyosi ivibibi pachifukwa chakuti mwe bakonki bane. 12#2 Imb. 36.16; Imbo. 7.52Hobokagha nu kusekela pakuti umuvwalo winyu mukulu nkani kumwanya. Umu mo mumo abalaghuzi babo bakabako kale bakavwimiliwanga.
Nizya mbeya nu lukozyo
(Mlko. 9.50; Luk. 14.34-35)
13“Amwe mwe mbeya pakasi pa bantu aba muchisu ichapasi. Loli nanti imbeya yasupa, nkimba mungayipela buli-buli pakuba sona mbeya? Yite sona ni mbombo napo panandi, loli yikusumbiwa kuzi, po abantu bakuyikanyannya.
14 # Yoh. 8.12, 9.5 “Amwe mwe lukozyo ulwa bantu aba muchisu ichapasi. Akaya akakulu nkani kako kazengiwe pighamba katangavwama. 15#Mlko. 4.21; Luk. 8.16, 11.33Nayumo umuntu yuyo akukozya inyale nukuyikupikila ni sonta. Loli akuyibika pabuzelu, umwakuti yibalamilaye abantu bosi munyumba mula. 16#1 Pit. 2.12Momumo namwe ulukozyo lwinyu lulamaye pa bantu, ukuti bennyanje imbombo zyinyu inyiza nukumupala Utata winyu uwa kumwanya.
U Yesu akumanyizya nizya Ndaghilo izya Mozesi
17“Mutakinong'onaye ukuti nizite pakumazya Indaghilo izya Mozesi nu bumanyisi ubwa balaghuzi. Awe, intizite pakumazya, loli pakuzikwanilisya. 18#Luk. 16.17Naloli inkubabuzya ukuti bo kumwanya na pasi vitazimiye nakope akasimbo akanandi pamo akasonga akasimbo kepepo pa Ndaghilo, mupaka vyosi vinivi vikwanilisiwe.#5.18 mupaka…vikwanilisiwe: Pamo ubumalilo ubwa vintu vyosi. 19Umuntu wesi yuyo atakwivwila nakope akanandi aka malamulo ghanagha nukumanyizya abanji pakubomba bunubu, akwiza pakuba munandi mu Bumwene ubwa Kumwanya. Loli umuntu wesi yuyo akukonka Indaghilo zinizi nukumanyizya abanji pakubomba bunubu, akwiza pakuba we songo mu Bumwene ubwa Kumwanya. 20Po inkubabuzya ukuti mukwiza pakwinjila mu Bumwene ubwa Kumwanya, pene papo nanti mwe basubiliwa nkani ukuchila abamanyisi aba Ndaghilo naba Falisayi pakubomba zizyo u Chala akulonda.
U Yesu akumanyizya nizya bukali
(Luk. 12.57-59)
21 # Ukf. 20.13; Ukk. 5.17 “Mwivuye ukuti kale zikaneniwa ukuti, ‘Utakaghoghaye. Umuntu wesi yuyo akughogha akwiza pakulongiwa.’ 22Loli ilelo inkubabuzya ukuti umuntu wesi yuyo amukalaliye#5.22 yuyo amukalaliye: Amasimbo ghamo aghakale ghasimbite ukuti umuntu wesi yuyo akukalala pabusita nongwa. umukamu wache akwiza pakulongiwa. Sona umuntu wesi yuyo akumunena umukamu wache ukuti, ‘Ute ni mbombo,’ akwiza pakulongiwa na balongi. Sona umuntu wesi yuyo akumunena umukamu wache ukuti, ‘Wee mupunganu,’ wepe bulo akwiza pakusumbiwa pamoto uwa mu Gehena. 23Po, nanti ukubika ichabupi chako kwa Chala pachighemo, panapo nanti wakumbuka ukuti umukamu wako ali ninongwa nawe, 24chizapo ukuti uchileke ichabupi chako pachighemo pala nukubuka umwalubilolubilo pakumanyana nu mukamu wako, po wizaghe pakubika ichabupi chako chila kwa Chala.
25“Nanti umuntu akusitaka, chizapo pakwivwana nawe umwalubilolubilo bo muli muzila. Pakuti nanti mutakwivwana, akwiza pakukubika munyobe izya balongi. Sona umulongi akwiza pakukubika munyobe izya musikali, yuyo akwiza pakukwighalila mujele. 26Inkukubuzya ukuti ukwiza pakwikala mumo mupaka ulipile indalama iyabumalilo iya nongwa yako.
U Yesu akumanyizya nizya bulowe
27 # Ukf. 20.14; Ukk. 5.18 “Mwivuye ukuti kale zikaneniwa ukuti, ‘Utakalowaye.’ 28Loli ilelo inkubabuzya ukuti: Umuntu wesi yuyo akumwenelezya umukolo nukumunyonywa, alowa nawe kale mumoyo wache. 29#Mat. 18.9; Mlko. 9.47Nanti ilyiso lyako ilyandilo likukupuvya, likolompolelyo nukulisumba! Chizapo pakutagha ichigaba chimo icha mubili wako ukuchila ukuti umubili wako ghosi ghusumbiwe mu Gehena. 30#Mat. 18.9; Mlko. 9.43Po nanti inyobe yako indilo yikukupuvya, yidumule nukuyisumba. Chizapo pakutagha inyobe yako yoka ukuchila ukuti umubili wako ghosi ghusumbiwe mu Gehena.
U Yesu akumanyizya nizya soka
(Mat. 19.9; Mlko. 10.11-12; Luk. 16.18)
31 # Ukk. 24.1-4; Mat. 19.7; Mlko. 10.4 “Zikaneniwa sona ukuti, ‘Umuntu wesi yuyo akumusosya umuchi, amupanje ukalata uwakusoka.’ 32#Mat. 19.9; Mlko. 10.11-12; Luk. 16.18; 1 Kol. 7.10-11Loli ilelo inkubabuzya ukuti nanti umuntu akumusosya umuchi wache pabusita ichifukwa icha bulowe, kokuti akumupelela umukolo yula pakuba mulowe nanti akusendiwa sona. Umwanavuli yuyo akumusenda umukolo yuyo asokite, kokuti wepe akulowa.
U Yesu akumanyizya nizya chilapo
33 # Lev. 19.12; Ukb. 30.2; Ukk. 23.21 “Mwivuye sona ukuti kale zikaneniwa ukuti, ‘Utakapotwe pakubomba chicho walayizya, loli bomba kwa Mwene chicho ufingite.’ 34#Yak. 5.12; Mat. 23.22Loli ilelo inkubabuzya ukuti utakalapilaye napo panandi bulo. Utakalapilaye pakutambula ukuti, ‘Kumwanya.’ Pakuti kumwanya cho chitengo icha Bumwene icha Chala. 35#Yes. 66.1; Mas. 48.2Utakalapaye ukuti, ‘Ichisu chapasi.’ Pakuti po akutuzikizyapo inyayo zyache. Utakalapaye ukuti, ‘Akaya akakulu nkani aka Yelusalemu.’ Pakuti ko kaya akakulu nkani aka Mwene Umukulu. 36Utakalapilaye kusingo yako, pakuti utangandula nakope akasisi koka pakuba kaswepu pamo kafitu. 37Nena bulo ukuti, ‘Ee’ pamo ‘Awe’ amazyu ghosi ghagho ukonjelezya pa mazyu ghanagha kokuti ghakufuma kwa Satana, Umubibi yula.
U Yesu akumanyizya nizya kutanizya
(Luk. 6.29-30)
38 # Ukf. 21.24; Lev. 24.20; Ukk. 19.21 “Mwivuye ukuti kale zikaneniwa ukuti, ‘Ilyiso lilipile ilyiso, ilyino lilipile ilyino.’ 39Loli ilelo inkubabuzya ukuti mutakamutanikizizyanje umuntu yuyo akubombela ububibi. Nanti umuntu yumo akukoma kulusaya ulwa ndilo, mupe ulwamwabo ukuti akukome sona. 40Nanti umuntu yumo akusitaka pamaso pa balongi ukuti akufyule ilaya lyako, muleke asende poka ni nkazo bulo. 41Nanti umusikali akukufyenga ukuti wende nawe amamita 1,000, wende nawe amamita 2,000. 42Nanti umuntu akukulaba ichintu chimo, umupe, sona nanti yumo akulonda pakwazimya ichintu chimo, umwazime.
Nizya kubaghana abalwani bitu
(Luk. 6.27-28, 32-36)
43 # Lev. 19.18 “Mwivuye ukuti kale zikaneniwa ukuti, ‘Umughane umupalamani wako nukumubenga umulwani wako.’ 44Loli ilelo inkubabuzya ukuti mubaghane abalwani binyu nukubiputila babo bakubavwima, 45ukuti mubanje mwe bana aba Tata winyu uwa kumwanya. Pakuti akulamizya izuba pa bantu abiza na babibi bulo nukutuma ivula pa bagholosu na babo bate bagholosu. 46Nanti mukubaghana abantu bene babo bakubaghana, nkimba mukukabapo ichoni? Abasonkezya sonko bope bakubomba bunubu. 47Po nanti ukulamuka abamanyani bako bene, nkimba vilekanite buli-buli na vivyo abantu abanji bakubomba? Bope abantu abakuzi bakubomba bunubu. 48#Lev. 19.2; Ukk. 18.13Po mubanje bantu abiza muvintu vyosi ukuyana na mumo Ughuso uwa kumwanya abeleye!

Lambya New Testament © Bible Society of Malawi, 2016.


Learn More About Ulufingo Ulupya

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.