Mátiyu 1
EZAA

Mátiyu 1

1
Eri Jisọsu Kuráyisutu
(Luk. 3:23-38)
1Ọ waa bụ eri Jisọsu Kuráyisutu; g'e shi nwụa whẹ. Jisọsu Kuráyisutu shi l'ẹpa Dévidi. Dévidi shi l'ẹpa Ébirihamu.
2Ébirihamu bụ nna Áyiziku,
Áyiziku bụru nna nke Jékọpu,
Jékọpu bụru nna Juda yẹle ụnwunna iya.
3Juda bụru nna Pẹ́rezu mẹe Zera.
Ne ụmadzu labọ ono bụ Tama.
Pẹ́rezu bụru nna Hézerọnu,
Hézerọnu bụru nna Arámu,
4Arámu bụru nna Amínadabu,
Amínadabu bụru nna Nahụshonu,
Nahụshonu bụru nna Sálụmonu,
5Sálụmonu bụru nna nke Bóazu.
Ne Bóazu bụ Réhabu.
Bóazu bụru nna nke Óbẹdu,
onye ne iya bụ Rutu.
Óbẹdu bụru nna Jesi.
6Jesi bụru nna Dévidi,
mbụ Dévidi ono,
shi bụru eze lẹ ndụ-ichee.
Ọwhube Dévidi bụru nna Sólomọnu.
Onye bụ ne Sólomọnu bụ nwanyị ọbu ọ lụjeru mbụ nwoke, ẹwha iya bụ Uráya.
7Sólomọnu bụru nna Rehobówamu.
Rehobówamu bụru nna Abáyija.
Abáyija bụru nna Asa.
8Asa bụru nna Jehóshafatu,
Jehóshafatu bụru nna Jóramu,
Jóramu bụru nna Uzáya,
9Uzáya bụru nna Jótamu,
Jótamu bụru nna Éhazu,
Éhazu bụru nna Hezekáya.
10Hezekáya bụru nna Manáse,
Manáse bụru nna Émọsu.
Émọsu bụru nna Josáya,
11Josáya bụru nna Jekoniya
yẹle unwune iya nteke ono,
a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ,
whẹ je eburu l'alị Bábyilọnu.
12Tọ dụ iya bụ l'a kpụta-gelewho ndu Ízurẹlu, whẹ laa alị Bábyilọnu ono,
Jekoniya bụru nna Shiyálutiyẹlu,
Shiyálutiyẹlu bụru nna nke Zerúbabelu.
13Zerúbabelu bụru nna Abíyudu,
Abíyudu bụru nna nke Elíyakimu,
Elíyakimu bụru nna Azọ.
14Azọ bụru nna Zédọku,
Zédọku bụru nna Ákimu,
Ákimu bụru nna Elíyudu,
15Elíyudu bụru nna nke Eliyéza,
Eliyéza bụru nna Mátanu,
Mátanu bụru nna Jékọpu,
16Jékọpu bụru nna Jósẹfu,
bụ iya bụ ji Méri,
Méri bẹ bụ iya bụ onye nwụru
Jisọsu, l'eeku Kuráyisutu.
17Ọo ya bụ l'iwhe ọ dụ bụ: ọgbo iri l'ẹno wata l'ọgbo Ébirihamu whẹ rwua lẹ nke Dévidi whẹ; ọ dụkwawho ọgbo iri l'ẹno wata l'ọgbo Dévidi whẹ rwua nteke a kpụkoru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa alị Bábyilọnu; watakwawhọ nteke ono a kpụkoru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa alị Bábyilọnu rwua lẹ nteke a nwụru Kuráyisutu ọbu, bẹ bụkwawho ọgbo iri l'ẹno.
G'e gude nwụa Jisọsu
(Luk. 2:1-7)
18Ọ waa g'e gude nwụa Jisọsu Kuráyisutu ndọwa: Lẹ g'ọ nwụru bẹ bụ lẹ Jósẹfu bẹ gbabẹru Méri, bụ ne Jisọsu iwhe nke alụlu. Jósẹfu teke edutaa ya, ọwhu l'a-bụkwanu lẹ yẹle iya zẹbuwaa. A bya l'amadeshia, Méri gbee dụwaanu ime. Ọ bụru Ume-Dụ-Nsọ bẹ ime ono shi l'ẹka.
19Ji iya ono, bu Jósẹfu bụkwanuru onye dụ chịriri. L'oomekwanu t'iya be eme Méri iwhe iwhere l'edzudzu-ọha. Ọ chọkashide ụzo, l'oo-shi jịka ọlu Méri tẹ ba ama. 20L'ọorikwadua iwhe ono, ojozhi-imigwe shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha byakfuta iya lẹ nrọ bya asụ iya: “Jósẹfu; o-shi-l'eri Dévidi, ba atsụshi egvu ọlu Méri. Lẹ nwata ono ọdu ime iya ono kwa Ume-Dụ-Nsọ b'o shi l'ẹka iya. 21Ọo nwata-nwoke bẹ l'ọo-nwụ. Iwhe l'ịi-gu iya bụ Jisọsu. O noo nkele ọo-dzọta ndu nkiya l'ẹka iwhe-dụ-ẹji whẹ metagbaberu.”
22Iwhe lile-e bẹ mekotaru nụ nke ọwhu iwhe ono, Onye-Nwe-Ọha shi l'ọnu onye nkfuchiru iya kfua l'a-vụkota bụ iya bụ iwhe ono e kfuru sụ: 23“Lekwa lẹ nwamgbọko yẹle nwoke l'ẹteke azẹbua l'a-tsụta ime nwụa nwata nwoke; iwhe l'aa-gụ iya bụ Imánuwẹlu.” Iwhe Imánuwẹlu fụtaru bụ lẹ Chileke nọdu swiru anyi.
24Tọ dụ iya bụ lẹ Jósẹfu etehulewho lẹ mgbẹnya ono, o mee gẹ ojozhi-imigwe ono, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha kfuru iya. O je eduta Méri nteke ono t'ọ bụru nyee ya. 25Ọle Jósẹfu yẹle Méri ta azẹjekwa jeye o zeda nwụa nwata nwoke ono. Jósẹfu gụa nwata ono Jisọsu.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 


Learn More About BAYỊBURU Ẹzaa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.