Första Tessalonikerbrevet 1:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er.