Första Krönikeboken 12
SFB98

Första Krönikeboken 12

12
Stridsmän som ansluter sig till David
1Dessa var de som kom till David i Siklag, medan han ännu gömde sig för Saul, Kish son. De hörde till de hjältar som hjälpte honom under kriget. 2 De var beväpnade med båge och skickliga i att både med höger och vänster hand slunga stenar och skjuta pilar från bågen. Av Sauls stamfränder, benjaminiterna, kom följande: 3 Ahieser, den främste, och Joas, gibeatiten Hassemaas söner, Jesuel och Pelet, Asmavets söner, Beraka, anatotiten Jehu, 4 och gibeoniten Jismaja, en av de trettio hjältarna och anförare för de trettio, Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederatiten Josabad, 5 Elusaj, Jerimot, Bealja, Semarja, harufiten Sefatja, 6 koraiterna Elkana, Jissia, Asarel, Joeser och Jasobeam, 7 Joela och Sebadja, söner till Jeroham från Gedor.
8Av gaditerna gick några över till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän, skickliga att strida, rustade med sköld och spjut. Deras ansikten var som lejons och de var snabba som gaseller på bergen: 9 Eser, den främste, Obadja, den andre, Eliab, den tredje, 10 Masmanna, den fjärde, Jeremia, den femte, 11 Attaj, den sjätte, Eliel, den sjunde, 12 Johanan, den åttonde, Elsabad, den nionde. 13 Jeremia, den tionde, Makbannaj, den elfte.
14Dessa var av Gads barn och hörde till de främsta i hären. Den ringaste av dem var ensam så god som hundra, och den störste så god som tusen. 15 Det var dessa som i första månaden gick över Jordan, när den svämmade över alla sina bräddar, och som jagade bort alla dem som bodde i dalarna, åt öster och åt väster.
16Av Benjamins och Juda barn kom några män till David i hans fästning. 17 Då gick David ut emot dem och sade till dem: "Om ni kommer till mig i fredlig avsikt och vill hjälpa mig, så är jag beredd att förena mig med er. Men om ni kommer för att förråda mig åt mina ovänner, fastän mina händer är fria från våld, då må våra fäders Gud se det och straffa det."
18Men Anden hade kommit över Amasaj, den främste bland de trettio, och han sade:
"Dina är vi, David,
och med dig står vi,
du Isais son.
Frid, frid vare med dig,
och frid vare med dem som hjälper dig,
ty din Gud hjälper dig!"
David tog emot dem och gjorde dem till befälhavare i sin krigarskara.
19Från Manasse gick några över till David, när han tillsammans med filisteerna drog ut i strid mot Saul. David och hans män fick dock inte hjälpa filisteerna, eftersom filisteernas furstar sedan de hade haft rådslag skickade bort honom och sade: "Det gäller våra huvuden, om han går över till sin herre Saul."
20När han gav sig i väg till Siklag, gick dessa från Manasse över till honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletaj, huvudmän för de ätter som hörde till Manasse. 21 Dessa hjälpte David mot rövarbanden, för de var alla tappra stridsmän och blev anförare i hären. 22 Dag efter dag kom allt fler till David för att hjälpa honom, tills han hade en här stor som Guds här.
23Detta är antalet av det beväpnade krigsfolk som kom till David i Hebron för att efter Herrens befallning flytta Sauls kungamakt över på honom:
24Juda söner, som bar sköld och spjut, 6 800, beväpnade till strid; 25 av Simeons söner tappra stridsmän, 7 100; 26 av Levi söner 4 600; 27 därtill Jojada, fursten inom Arons släkt, och med honom 3 700; 28 vidare Sadok, en tapper ung man med sin fars släkt; 22 befälhavare; 29 av Benjamins söner, Sauls stamfränder, 3 000 - ty vid den tiden höll fortfarande de flesta av dem troget fast vid Sauls hus - 30 av Efraims söner 20 800 tappra stridsmän, namnkunniga män i sina familjer; 31 av ena hälften av Manasse stam 18 000 namngivna män, som kom för att göra David till kung; 32 av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare, därtill alla deras stamfränder under deras befäl; 33 av Sebulon stridsberedda män, rustade till strid med alla slags vapen, 50 000, som ställde upp helhjärtat; 34 av Naftali 1 000 officerare och med dem 37 000, beväpnade med sköld och spjut; 35 av daniterna män, rustade till strid, 28 600; 36 av Aser, stridsberedda män, rustade till strid, 40 000; 37 och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra hälften av Manasse stam, 120 000, rustade till strid med alla slags vapen.
38Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung. 39 De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. 40 De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, nötboskap och småboskap. Ty det rådde glädje i Israel.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln