MATAYO 5
KAPR

MATAYO 5

5
Amdaet eng' Tulweet
1Ye kingo keer `Jeso tuiyosyek, kotogosta tulweet, ak kingo kagotep ng'wony, kobwonji kasubikyik. 2Ki yaat kutinnyi ak koneet icheek koleenji:
Poiboiyet ne po Iman
(Luk 6:20-23)
3Poiboen che ponoon eng' muguleldo,
amu nenywa pounatetap kipsengwet.
4 # Isa 61.2 Poiboen che aragendos,
amu tuun kigoigoi.
5 # T.Kal 37.11 Poiboen che talaen,
amu tuun punjin ng'wony.
6 # Isa 55.1-2 Poiboen che amei rubo ak melelda agobo imanda,
amu tuun piyang'dos.
7Poiboen che rireegei,
amu tuun nyooru ak icheek rireenetapkei.
8 # T.Kal 24.3-4 Poiboen che tiliileen mugulelwek,
amu tuun keerei Kamuktaindet.
9Poiboen che yaei kaalyeet,
amu kiguure weeriigap Kamuktaindet.
10 # 1Pet 3.14 Poiboen che kageusaus agobo imanda,
amu nenywa pounatetap kipsengwet.
11 # 1Pet 4.14 Oboiboi ye churook piik, ak ye usausook, ak ye mwaitaenok yaityet age tugul kong'oochook agobo anee. 12#2A.Pet 36.16; Poi 7.52 Oboiboitu ak ogaaskei miising', amu oo melektang'wong' eng' kipsengwet; amu ki kiusaus ko uu nooto maotik che ki indounenok.
Muunyuk ak Lapkeiyet
(Mar 9:50; Luk 14:34-35)
13 # Mar 9.50; Luk 14.34-35 Oo muunyugap ng'wony, ago ngo pet anyinyindap muunyuk, kotagenyoorundo ano anyinyindo? Kobooch yooto koma kotilei kiy, ago ketumda ak kotyegaat piik.
14 # Jhn 8.12; 9.5 Oo lapkeiyatap ng'wony. Ma kimuuchi keuny nganaseet ne mi tulweet parak. 15#Mar 4.21; Luk 8.16; 11.33 Ak ma inaami piik tait, ak konde kitonget oriit, ago indoi kiit ne tonone; ak kokweng'ji piik tugul che mi ko. 16#1Pet 2.12 Ongoluu lapkeiyeng'wong' ko uu nooto eng' taitap piik, si komuuch kogeer poisyonikwok che myach, ak kolas Kwandang'wong' ne mi kipsengwet.
Ng'atuutik
17Moleen ki anyoo abut Ng'atuutyet anan Maotik, ki ma anyoo abut, ago ayai kosulda. 18#Luk 16.17 Amu amwaiwok iman ale, agoi kosiirto kipsengwet ak ng'wony, koma siirtoi agot tisyet anan kiy ne ming'in eng' Ng'atuutyet, agoi kosulda tuguuk tugul. 19Nooto anyun, chii age tugul ne putei ng'atuutyet agenge ne ming'in kot, eng' ng'atuutichu, ak koneeti piik ko uu nooto, keguure ineendet ne ming'in eng' tugul eng' pounatetap kipsengwet: ago chii tugul ne yaei ak koneeti chooto, keguure ineendet ne oo eng' pounatetap kipsengwet. 20Amu amwaiwok ale, ngot koma siir imandang'wong' imanda ne po siriik ak Pharisaik, ko moite pounatetap kipsengwet ne matiny.
Rumisyet
(Luk 12:57-59)
21 # Kom 20.13; NKNg'a 5.17 Ki ogas keele ki kileenji icheek che po keny, “Amerumisye, ak age tugul ne rumisyei ko kagoriikyi kirwooget.” 22Ago amwaiwok ale, Age tugul ne nereekyin ne tupcho ko kagoriikyi kirwooget; ak age tugul ne leenji ne tupcho, “Raca” ko kagoriikyi kapkirwooget; ak age tugul ne mwaei kole abusanani ko kagoriikyi Gehenna ole mi maat.
23Nooto anyun ngigoite kagoochineng'ung' eng' kaptisisyet, ak ibwaat eng' olooto ile ting'enen ne otupche ng'olyoo, 24ibagaakte kagoochineng'ung' eng' taitap kaptisiisyo ak iwe anyun ochamyegei korook ak ne otupche, yeityo inyoo igoite kagoochineng'ung'.
25Ochamyegei ak punyondeng'ung' kota imi ooreet ak ineendet; si ma imutyin `punyondeng'ung' kirwoogindet, ak komutyin `kirwoogindet riibindet, eng' let ketoorchin korgoreet. 26Amwaun iman ale, ma koi imong'u eng' olooto agoi iyaakte sendeiyot ne po let.
Kesesnatet
27 # Kom 20.14; NKNg'a 5.18 Ki ogas keele ki kimwa keele mogesesen. 28Ago amwaiwok ale, age tugul ne keerei kobogoryo ak kogase myat ineendet, ko kagogesesen ak ineendet eng' muguleldanyi. 29#Mat 18.9; Mar 9.47 Ngo riichin kondang'ung' ne po tai, ibalu ak iwiirte; kaigai eng' inyee ngo petenen kebeberta agenge eng' poorto kosiir ketoorchi Gehenna poortang'ung' komugul. 30#Mat 18.8; Mar 9.43 Ak ngo riichin eung'ung' ne po tai, itil ak iwiirte; kaigai eng' inyee ngo petenen kebeberta agenge eng' poorto kosiir kwo Gehenna poortang'ung' komugul.
Pesyeet
(Mat 19:9; Mar 1011-12; Luk 16:18)
31 # NKNg'a 24.1-4; Mat 19.7; Mar 10.4 Ki kimwa kogeny keele age tugul ne oonei osotyonnyi, ko ingogoochi anyun sireet ne po peesyet. 32#Mat 19.9; Mar 10.11-12; Luk 16.18; 1Kor 7.10-11 Ago amwaiwok ale age tugul ne oonei osotyonnyi, ama eng' sokseet, ko kayai ineendet koegunoot chebaigeiyat: ak age tugul ne ituni kobogoryondonooto ne kigeon, ko kabaigei.
Kayasyoet
33 # A.La 19.12; Kai 30.2; NKNg'a 23.21 Ki ogas kogeny keele kigemwachi icheek che po keny keleenji, ameyosyechigei eng' lembech, ago yachi Kamuktaindet ne Toroor kayasyosyeguk. 34#Jak 5.12; Isa 66.1; Mat 23.22 Ago amwaiwok ale, Amoyosye agot kitigin; agot agobo kipsengwet, amu ng'echereetap Kamuktaindet nooto; 35#Isa 66.1; T.Kal 48.2 anan agobo ng'wony, amu keldebesaigap keelyekyik; anan agobo Jerusalem, amu nganaseetap Laitoryat ne oo. 36Anan iyasye agobo meting'ung', amu memuuchi iyai sumeiyot agenge koleelit anan kotuuit. 37Ago ingoek ng'alaaleng'wong', wei ko wei anan achicha ko achicha; ak kiy age tugul ne siirei chuuto kobunu ineendet ne ya.
Yaaktaetap Mugetuut
(Luk 6:29-30)
38 # Kom 21.24; A.La 24.20; NKNg'a 19.21 Ki ogas keele ki kimwa keele konda eng' konda ak keldet eng' keldet. 39Ago amwaiwok ale, Amogirinde ne ya; ago age tugul ne irabaachin matandap tai, iweekyi age agine. 40Ngomutyin age tugul kapkirwook, komachei korebenen sumeng'ung', ko ingoip ngoryeeng'ung' agine. 41Ak age tugul ne pirchinin iwe mailit agenge, obe tuwai mailisyek aeng'. 42Igoochi ineendet ne soomin, ametuktoochi patai ineendet ne machei kobesenin.
Chameetap Puunik
(Luk 6:27-28, 32-36)
43 # A.La 19.18 Ki ogas keele ki kimwa keele cham chiitap kokweng'ung', ak iwech punyondeng'ung'. 44Ago amwaiwok ale, Ocham puunikwok ak osachi icheek che usook, 45si oegu weeriigap Kwandang'wong' ne mi kipsengwet; amu igoochin asiistanyi kochorchi che yaach ak che myach, ak iyookyin ropta che po imanda ak che ma po imanda. 46Amu ngot ochame icheek che chamok, ko nee melekto ne otinye? Ma yaei ak icheek ko uu nooto taagigap aisuruut? 47Ak ngot ogati che otupche kityo, ko koyai nee ne siirei alak? Tos ma yaei ak icheek ko uu nooto Pororyosyek? 48#A.La 19.2; NKNg'a 18.13 Nooto anyun, oegu okweek che igesunotkei ko uu ye igesunotkei Kwandang'wong' ne po kipsengwet.

©Bible Society of Kenya, 2019


Learn More About Bukuit Ne Tilil

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.