Sailm 3
SD1826

Sailm 3

3
1Nach lìonmhor iad mo naimhdean, Dhia,
sìor dhol am meud gach là?
Is luchd mo thrioblaid iomadh iad,
ag èirigh rium a-ghnàth.
2Rim anam iomadh their nach eil
aon fhurtachd aig’ an Dia:
3Ach ’s tu fear-togalach mo chinn,
mo ghlòir, is tu mo sgiath.
4Air Dia do ghairm mi fhèin lem ghuth,
dh’èisd as a thulaich naoimh:
5Laigh, chaidil, agus mhosgail mi,
chùm Dia mi suas gu caomh.
6Chan eagal leam deich mìle sluagh,
ged chuartaicheadh iad mi.
7Mo Thighearn, èirich suas gu luath,
is cuidich leam, a Dhè:
Mo naimhdean bhuail thu air an giall;
bhris fiaclan fòs nan daoi.
8’S le Dia an fhurtachd: air do shluagh
do bheannachd tha gun dìth.

Sailm Dhaibhidh 1826 (le litreachadh ùr 2000)

© Comann Bhìoball na h-Alba (Scottish Bible Society) 2000


Learn More About Sailm Dhaibhidh 1826 (le litreachadh ùr 2000)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.