Sailm 1
SD1826

Sailm 1

1
1’S beannaicht’ an duine sin nach gluais
an comhairle nan daoi,
An slighe fhiair nam peacach baoth
na sheasamh fòs nach bi;
An cathair fanaid luchd an spòrs
nach togair suidh’ gu bràth,
2Ach ga bheil toil do naomh-reachd Dhè,
ga smaoineach’ oidhch’ is là.
3Mar chraoibh is amhlaidh bithidh e
’n cois aibhne fàs a tha,
A bheir na h-aimsir toradh trom,
gun duilleach chall no blàth.
Soirbhichidh leis gach nì dan dèan:
4ni h-amhlaidh sin do bhi
Na daoine peacach, ach mar mholl
air fhuadachadh le gaoith.
5Is uime sin cha seas a suas
na h-aingidh anns a’ bhreith,
No peacaich ann an comann naomh
nam fìreanach air leth.
6Oir ’s fiosrach Dia air slighe ghloin
nam fìreanach air fad;
Ach slighe fhiar nam peacach baoth,
dì-mhilltear i gu grad.

Sailm Dhaibhidh 1826 (le litreachadh ùr 2000)

© Comann Bhìoball na h-Alba (Scottish Bible Society) 2000


Learn More About Sailm Dhaibhidh 1826 (le litreachadh ùr 2000)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.