Génesis 1
TUOC

Génesis 1

1
Ʉꞌmʉse, aꞌti diꞌtare ne waro Õꞌacʉ̃ cʉ̃ weenʉꞌcãꞌque niꞌi
1Ne waro Õꞌacʉ̃ ʉꞌmʉse, tojo nicã diꞌtare bajurẽcʉ niwĩ. 2Titare diꞌta ne bajuticaro niwʉ̃. Tojo weero ne apeyenojõ marĩcaro niwʉ̃. Aco diaꞌcʉ̃ nipeꞌtiropʉ nicaro niwʉ̃. Tojo nicã naꞌitĩꞌarõ nicaro niwʉ̃. Espíritu Santu aco buꞌipʉ wʉʉcusiacʉ niwĩ.
3Õꞌacʉ̃ tere ĩꞌagʉ̃, aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Boꞌreyuse niato”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo nicãta, boꞌreyua waꞌacaro niwʉ̃. 4Te boꞌreyuse añuse nicã ĩꞌagʉ̃, “Añuꞌu”, nicʉ niwĩ. To beꞌro boꞌreyusere dʉcawaacʉ niwĩ. 5Tere dʉcawaagʉ, aꞌtiro wãmeyecʉ niwĩ. Boꞌreyusere “ʉmʉco”, naꞌitĩꞌasere “ñami” wãmeyecʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo níca beꞌro ʉmʉco, ñami nʉꞌcãcaro niwʉ̃. Ticʉseta weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ ne nʉꞌcãrĩ nʉmʉrẽ.
6Tere wééca beꞌro ape nʉmʉ peꞌe, te acore ĩꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Acore dʉcawaaroʉaꞌa. Apeye ʉꞌmʉsepʉ, apeye nucũcãpʉ tojato”, nicʉ niwĩ. 7Cʉ̃ níꞌcaronojõta acore dʉcawaacʉ niwĩ. Apeye ʉꞌmʉsepʉ, apeye nucũcãpʉ tojacaro niwʉ̃. 8Ʉꞌmʉarõpʉ oꞌmecurari nirõpʉre “ʉꞌmʉse” wãmeyecʉ niwĩ. Aꞌtere weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃, niꞌcã nʉmʉ beꞌro cja nʉmʉrẽ.
9Ape nʉmʉrẽ Õꞌacʉ̃ “Diꞌta boposãjã bajuato nígʉ̃, aco ʉꞌmʉse docapʉ nise niꞌcãrõpʉta nerẽato”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ níꞌcaronojõta waꞌacaro niwʉ̃. 10Te boposãjãꞌquere ĩꞌagʉ̃, “diꞌta” wãmeyecʉ niwĩ. Aco niꞌcãrõ meꞌrã nerẽꞌquere “dia pajiri maajo” wãmeyecʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ te cʉ̃ weeꞌquere ĩꞌagʉ̃, “Añuꞌu”, nicʉ niwĩ. 11Te nipeꞌtise añurõ bajucã ĩꞌagʉ̃, “Diꞌtapʉre noꞌo nise pĩꞌrĩato. Noꞌo nipeꞌtise otese cape oꞌosenojõ, tojo nicã yucʉpagʉ nipeꞌtise dʉcatise cape oꞌosenojõ pĩꞌrĩato. Tojo weero te dʉcata pĩꞌrĩturiarosaꞌa”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃. Cʉ̃ tojo níꞌcaronojõta waꞌacaro niwʉ̃. 12Diꞌtapʉre noꞌo otese cape cʉosenojõ pĩꞌrĩ, dʉcaticaro niwʉ̃. Tojo nicã pacase yucʉpagʉ quẽꞌrã pĩꞌrĩ, dʉcaticaro niwʉ̃. Aꞌte cʉ̃ weeꞌquere ĩꞌagʉ̃, “Añuꞌu”, nicʉ niwĩ. 13Aꞌtere weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ pʉa nʉmʉ beꞌro cja nʉmʉrẽ.
14Iꞌtia nʉmʉ beꞌro Õꞌacʉ̃ nicʉ niwĩ tja: “Ʉꞌmʉsepʉre sĩꞌose cũurõʉaꞌa. Tojo weecã, ʉmʉcore, ñamirẽ dʉcawaarosaꞌa. Te meꞌrã ĩꞌamasĩnoꞌrõsaꞌa ʉmʉcori, ñamirĩ, cʉ̃ꞌmarĩ, puꞌecʉri waꞌasere. 15Aꞌte diꞌtare sĩꞌoatje ʉꞌmʉsepʉ nirõsaꞌa”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃. Cʉ̃ níꞌcaronojõta tojacaro niwʉ̃. 16Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ pʉarã mujĩpũa weecʉ niwĩ. Niꞌcʉ̃ mujĩpũ pajigʉ ʉmʉcore sĩꞌoacjʉre, apĩ cãꞌgʉ̃acã ñamirẽ sĩꞌoacjʉre weecʉ niwĩ. Ñocõa quẽꞌrãrẽ weecʉ niwĩ. 17-18Cʉ̃ aꞌti diꞌtare sĩꞌoato nígʉ̃, narẽ ʉꞌmʉsepʉ cũucʉ niwĩ. Boꞌreyusere, naꞌitĩꞌasere dʉcawaagʉ, tojo weecʉ niwĩ. Te sĩꞌose añuse nicã ĩꞌagʉ̃, “Añuꞌu”, nicʉ niwĩ. 19Aꞌtere weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ iꞌtia nʉmʉ beꞌro cja nʉmʉrẽ.
20Baꞌparitise nʉmʉrĩ beꞌrore Õꞌacʉ̃ apeye bajurẽnemocʉ niwĩ tja. Aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Diapʉre waꞌi, noꞌo nirãnojõ nirãsama. Na pãjãrã masãputirãsama. Tojo nicã ʉꞌmʉarõpʉre mirĩcʉ̃a wʉʉrã nirãsama”, nicʉ niwĩ. 21Cʉ̃ níꞌcaronojõta waꞌacaro niwʉ̃. Pacarã dia pajiri maapʉ nirã́, tojo nicã waꞌi, ãpẽrã nipeꞌtirã diapʉ nirãnojõrẽ, nipeꞌtirã waꞌicʉrã wʉʉrãrẽ bajurẽcʉ niwĩ. Tuꞌajatojanʉꞌcõ, “Añuꞌu”, ni ĩꞌacʉ niwĩ.
22Narẽ añurõ waꞌato nígʉ̃, aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Põꞌrãti weetjĩarã, nipeꞌtiropʉ ʉꞌmʉarõpʉ, tojo nicã maarĩpʉre tuuseꞌsanʉꞌcãrã waꞌaya”, nicʉ niwĩ.
23Aꞌtere weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ baꞌparitise nʉmʉrĩ beꞌro cja nʉmʉrẽ.
24Niꞌcãmocʉse nʉmʉrĩ beꞌrore Õꞌacʉ̃ aꞌtiro nicʉ niwĩ tja: “Diꞌtapʉre waꞌicʉrãrẽ cũugʉ̃ti. Na nʉcʉ̃cjãrã, ecarã, bʉarã, nucũcãpʉ sĩꞌcõsijarã nirãsama”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ níꞌcaronojõta waꞌacaro niwʉ̃. 25Tojo weegʉ waꞌicʉrã nʉcʉ̃cjãrã, ecarã, bʉarã, nucũcãpʉ sĩꞌcõsijarãrẽ daꞌrecʉ niwĩ. Narẽ ĩꞌagʉ̃, “Añuꞌu”, nicʉ niwĩ.
26Cʉ̃ nipeꞌtise wééca beꞌro aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Niꞌcʉ̃ masʉ̃ marĩ weronojõ niseti, bajugʉre daꞌrerã. Tʉꞌomasĩse cʉogʉ nigʉ̃sami. Cʉ̃ waꞌi, mirĩcʉ̃a, waꞌicʉrã ecarã, nʉcʉ̃cjãrã, bʉarã, nucũcãpʉ sĩꞌcõsijarã, nipeꞌtirã aꞌti nucũcãpʉ nirã́ buꞌipʉ dutigʉ nigʉ̃sami”, nicʉ niwĩ.
27Õꞌacʉ̃ masʉ̃rẽ daꞌregʉ, cʉ̃ weronojõ niseti, bajugʉre weecʉ niwĩ.
Ʉmʉ, numio daꞌrecʉ niwĩ majã.
28Narẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
“Mʉsãrẽ añurõ waꞌato.
Pãjãrã põꞌrãti masãputiya.
Nipeꞌtiropʉre tuuseꞌsanʉꞌcãña.
Mʉsã aꞌti diꞌta wiorã nirãsaꞌa.
Waꞌire, mirĩcʉ̃arẽ, nipeꞌtirã waꞌicʉrãrẽ dutirãsaꞌa.”
29Beꞌro narẽ ninemocʉ niwĩ: “Noꞌo baꞌase otese peri cʉosenojõrẽ, yucʉdʉca dʉcatisenojõrẽ mʉsãrẽ oꞌoꞌo. Te mʉsã baꞌase nirõsaꞌa. 30Apeye quẽꞌrãrẽ, nipeꞌtirã waꞌicʉrã, wʉʉrã, nucũcãpʉ sĩꞌcõsijarã, nipeꞌtirã catise cʉorãnojõ tá, tojo nicã pũrĩ yaꞌsasere baꞌarãsama. Narẽ tere cũuꞌu”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃. Cʉ̃ níꞌcaronojõta waꞌacaro niwʉ̃.
31Te nipeꞌtise cʉ̃ weeꞌquere weetuꞌajanʉꞌcõ, “Añubutiaꞌa”, ni ĩꞌacʉ niwĩ. Tocãꞌrõta weecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ niꞌcãmocʉse nʉmʉrĩ beꞌro cja nʉmʉrẽ.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Õꞌacʉ̃ Yere Ucũrĩ Turi