YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
1Yaꞌa ka kuu sivi ndiꞌi ñayiu janaꞌa ja ka okuu tatatnoꞌo Jesukristu ja ka kuu ndikin tata ndee David vi ndee ndikin tata Abraham.
2Abraham ni okuu yua Isaac, te Isaac ni okuu yua Jacob, te Jacob ni okuu yua Judá jin sava ka ñani de. 3Te Judá ni okuu yua Fares vi Zara, te nana nduu tee yaꞌa ni okuu Tamar. Te Fares ni okuu yua Esrom, te Esrom ni okuu yua Aram. 4Te Aram ni okuu yua Aminadab, te Aminadab ni okuu yua Naasón. Te Naasón ni okuu yua Salmón. 5Te Salmón ni okuu yua Booz. Nana tee yaꞌa ni okuu Rahab. Te Booz yaꞌa ni okuu yua Obed. Nana tee yaꞌa ni okuu Rut. Te Obed yaꞌa ni okuu yua Isaí. 6Te Isaí ni okuu yua rey David. Te rey David yaꞌa ni okuu yua Salomón ja ni oo seꞌe de jin ñasiꞌi tee ni onani Urías.
7Te Salomón ni okuu yua Roboam. Te Roboam ni okuu yua Abías. Te Abías ni okuu yua Asa. 8Te Asa ni okuu yua Josafat. Te Josafat ni okuu yua Joram. Te Joram ni okuu yua Uzías. 9Te Uzías ni okuu yua Jotam. Te Jotam ni okuu yua Acaz. Te Acaz ni okuu yua Ezequías. 10Te Ezequías ni okuu yua Manasés. Te Manasés ni okuu yua Amón. Te Amón ni okuu yua Josías. 11Te Josías ni okuu yua Jeconías vi sava ka ñani de. Te ka oo de kuia ni ka tnii ña ñayiu ñuu Babilonia ja kuaꞌankuei jin de.
12Te nuu ka oo de ñuu Babilonia yun, te yun ni jinkoo ndikin tata de. Te Jeconías ni okuu yua Salatiel, te Salatiel ni okuu yua Zorobabel. 13Te Zorobabel ni okuu yua Abiud. Te Abiud ni okuu yua Eliaquim. Te Eliaquim ni okuu yua Azor. 14Te Azor ni okuu yua Sadoc. Te Sadoc ni okuu yua Aquim. Te Aquim ni okuu yua Eliud. 15Te Eliud ni okuu yua Eleazar. Te Eleazar ni okuu yua Matán. Te Matán ni okuu yua Jacob. 16Te Jacob ni okuu yua José yii María. Ñaꞌa yun ni okuu nana Jesús, ia nani Kristu.
17Yun te ni jinkondee Abraham guaa ndee David kuu uxi kuun tata. Te guaa ndee David vi guaa ndee nuu ni ka jiso ña ñayiu Babilonia kuu uxi kuun ka tata. Te guaa ndee nuu ni ka oo de ñuu Babilonia vi guaa ndee nuu ni kii Kristu kuu inka uxi kuun tata.
Ni kaku Jesukristu
18Suaꞌa ni kuu nuu ni kaku Jesukristu. Nana ya María, ja ni ndita ndaꞌui ja vi tnandaꞌi jin José, su ama ka ja vi tnandaꞌi, te ja ni niꞌi lului ni saꞌa Espíritu ia Dios. 19Su José yii María, chi tee ndaa kuu de, te tu ni kuini de ja kuñaꞌa de jakanoo ña, te ni ndakani ini de ja xndendoo ña de suaꞌa ni, ja tu na in kuni. 20Yun ndakani ini de, te ni kixin de, te ni skuni ña in ia jinokuechi nuu maa Dios, te jiñaꞌa ya:
͏―͏José, ndikin tata ndee David, ma koyuꞌu ron ja tnandaꞌa ron jin María ja kokuu ñasiꞌi ron, chi lulu ña ja ñuꞌu jian, maa Espíritu ia Dios ni saꞌa. 21Te koo in seyii ña, te vi xnani ron jin Jesús, chi sui skaku niꞌnu ñayiu ñui nuu yika kuechi ͏―͏jiñaꞌa ya suaꞌa.
22Ndiꞌi yaꞌa ni kuu nagua ja na skunkuu tnoꞌo maa ia Dios ja ni kaꞌan tee ni ndakani tnoꞌo ya ndee janaꞌa nuu jiñaꞌa de:
23Yaꞌa oo in ñaꞌa lule ja chiaꞌan ka kuni saꞌun ña teyii,
te jinkuꞌun lulu ña, te kakui, te vi xnani ron jin Emanuel.
Sivi yaꞌa junkuiꞌnu inio ja ia Dios oo jion.
24Te nuu ni ndoto José ja ni kixin de, te ni saꞌa de nagua ni tatnuni ia jinokuechi nuu maa ia Dios, te ni ka tnandaꞌa de jin ña. 25Su tu ni nitnaꞌa de jin ña guaa ndee nuu ni kaku seꞌe ña, te ni xnani de jin Jesús.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;