Luka 1
ARUM

Luka 1

1
Intrare
1Mullc ômënj ar llôtë pisuprë tas spunë aceli ci sënt fapti ku noj, 2ashë kum ni l'ar adusë acej ci l'ar vëxutë ku oqjë a llor, sh ar futë pistusic tu zborr di prota, 3sh'mini ci l'am vëxuti di aprôpja tuti di prota, nj'ari aspërutë lluk bun s'ti l'i skir ku sirai tënjësitu Teofil, 4tas l'i kënosht gjini shi s'nu ti zbac di aceli ci aj mvëcatë.
Prespunera ti amëntara a Joan Pëtëxëtoru.
5Tu acell qëro ci Herod ara vësëjë ali Judei, un preft ku numa Zakaria, di soja a Abiut, avja ti mujeri unë fjatë di soja a Aronu, ci o-kjëma Elisabeta. 6Dojë ara mullt ndrepc dininti a Dumëxë, sh'bëna fërë amartii pi dupi tuti mvëcëturili a Domnëlu. 7Nu avja çilëmanj, kë Elisabeta ara shterpë, sh'dojë ara aushac. 8Kënd Zakaria fëcja llukurru ka preft dininti a Domnëlu, kënd ara radha ali kasa a lluj, 9pi dupi zakoni, i'j gëxu shorta tas intrë tu ajodhimë tas ardë temjani. 10Tu aist qëro tutë miletja i'j fëcja duvai a Dumëxë. 11A Zakaria i'j si funusi ëngjëllu a Dumëxë, ci stëtja di na-ndrapta al altar ali temjani. 12Kënd u vëxu Zakaria s'ja spërë shi o-këcë frika. 13Ma ëngjëllu i'j xësi: “Nu t'i aspari, Zakaria, kë duvaja a ta esti avxatë, shi Elisabeta, mujera a ta us fakë un fiçor, shi tini us j'u bax numa Joan. 14Us ti hërësesht mullt, sh'mullc ômënj us s'i hërësjastë ti amëntara a llui. 15Ell us hjibë tinjisit dininti a Domnëlu, sh'nu us bja niki jin, niki cëva alltë, tas s'i mbjatë. Us hjibë umpllut ku Sëmtulu Duh, di tu pëndëku a mësa. 16Mullc hjij d'ja Izrael us i'j tôrrë kiti Domnëlu, Dumëxëllu a llor. 17Us jinë dininti a Domnëlu ku sufëlltu sh'fuqia a Elija, tas l'i tôrrë inëmli a përincëllu kiti evlatënj, sh'mintimarjë kiti mintimenj sh'ndrepc, tas fakë etëmë ti Domnëlu tuc ômënjjë.” 18Zakaria i'j xësi a ëngjëllu: “Kum us u jau di hëbari aist lluk? Kë mini shi mujera a mja hjim aush.” 19Ëngjëllu i'j xësi: “Mini est Gabriel, ci qindurest ningi Domnëlu, shi est pëtërkut tas zborr ku tini, shi si'c dau aistë hëbari bunë. 20Ja, tini us arrëmënj memec, shi nu us poc tas gresht pën tu xua ci us'i fakë aisti llukëri, kë nu aj pistusitë pi zbôrrëli a njeli, ci us'i fakë kënd s'jinë qërollu.” 21Miletja ashtëptja nafôrë Zakaria, ma ara çudusic këce s'amënë ahtënt mullt tu tempull. 22Kënd ishë ell nu pëtu tas grastë, sh ej o-duqirë ci avja vëxutë cëva nunt tu tempull. Ell fëcja ku nojma, shi nu gra dot. 23Kënd s'umpllurë xëlili ci fëcja yzmeti tu tempull, Zakaria s'turrë akasë. 24Elisabeta, mujera a llui, arrëmasi grau, shi ti cinci mesh stëtja askumtë sh'xëcja: 25“Domnëlu u feci ti mini, tas s'inj skôtë arrushënia ci avjam dininti a tutëllor.”
Prespunera ti amëntara a Jezus
26Dupi shasi mesh ëngjëllu Gabriel s'pëtërku di Dumëxë tu unë kasabai di Galilei ku numa Nazaret, 27lla unë fjatë ci ara susitë ku un burbat ci s'a kjëma Jozef, di kasa a David. Fjata s'a kjëma Maria. 28Ëngjëllu nesi lla nësë shi i'j xësi: “Hërësjati, tinjësitë. Domnëlu esti ku tini.” 29Ija s'ja spërë di aisti zbôrri, sh'mintjua, ci vra s'xëkë aisti zbôrri. 30Ëngjëllu i'j xësi: “Nu t'ja spari Maria, kë esht alaptë di Dumëxë. 31Ja, us arrëmënj grau, us fac un fiçor, shi us j'u bax numa Jezus. 32Ell us hjibë mari, shi us s'ja kjamë Hjij a ma Marrë, shi Domnëlu Dumëxë us i'j da fronu a David, a përintëlu a llui. 33Ell us hjibë vësëjë tu kasa a Jakob totëna, shi kratu a lluj nu us qarë pote.” 34Ma Maria i'j xësi a ëngjëllu: “Kum us'i fakë aistë, kë mini nu am gëxutë ku burbat?” 35Ëngjëllu j'u turrë: “Sëmtul Duh us dëpunë pi tini, sh'fuqia a ma Marrë us t'ja mvërtjastë ku aumbra a lluj, tjaca Sëmtul ci us amintë us'a kjamë Hjij a Dumëxë. 36Ja, shi Elisabeta, kusurina a ta, ashtjaptë tas amintë un fiçor tora tu aushatuk, shi esti shasi mesh grau, aca ci ara shterpë. 37Di Dumëxë tuti pot si fakë.” 38Dapoja Maria xësi: “Mini est ysmeqara a Domnëlu. As'i fakë ashë kum i'nj xësesh”. Shi ëngjëllu s'dëpërtë di nësë.
Maria nesi lla Elisabeta.
39Aceli xëli, Maria si skullë sh'nesi tu un bëlok tu munti, tu unë kasabai ali Judei. 40Ija intrë tu kasa a Zakaria, shi s'i adunë ku Elisabeta. 41Kënd avxë bocja ali Marii, ali Elisabeti j'arsëru çëlëmanu tu pënduk. Elisabeta s'umpllu ku Sëmtul Duh, 42gri ku bôci analltë shi xësi: “Namësa di tuti mujerrë esht umpllutë ku ruçënj, sh'ku ruçënj esti umpllut shi çëlëmanu ci aj tu pënduku a tëll! 43Di këtu i'nj jini aistë bun-jacë ci mësa a Domnëlu a njell s'jinë lla mini? 44Ja, kënd axhumsi bôcja a tau lla ureqli a njeli, çëlëmanu arrsëru di hërau tu pëndëku a njell. 45Hara di aca ci ari pistusitë ci us'i fakë aca ci esti xësë di Domnëlu.” 46Maria xësi:
“Tutë bana a mja u tinjisesht i Domnëlu,
47shi sufulltu a njell hërëseshti ti Dumëxë, Acell ci us m'i skapë anjia,
48kë ell amënë oqjë pi mini, ci m'ja punaj dininti a lluj,
shi ja, tuc ômënjjë us m'ja kjamë tënjësitë.
49Tinjii mari ari datë ma Marrë ti mini. Sëmtul esti numa a lluj.
50Buniaca a lluj treci dit un bërr tu allant, ti acej ci ar frikë di Nës.
51Ari faptë llukëri mër ku mëna a lluj,
ari amënatë hjima tuc acej ci allavdë mintja shi inëma a llor,
52rrustunë ma vërrtoshjë dit fron,
shi anëllcë acej ci sënt ma apunac.
53Acej ci nu ar pëni i'j umpllu cu bunec,
shi avucjë i'j nqësi ku mënjli gôlli.
54Axhutë Izrael, yzmeqarru a lluj,
shi adusi tu minti buniaca
55kum llu avja xësë a përincëllu a noshç,
all Abraham shi tuc acej ci jin dupi nës totëna.”
56Maria stëtu tre mesh ku Elisabeta, dapoja s'turrë tu kasa e je.
Amëntara a Joan Pëtëxëtoru
57Vini qërollu ci Elisabeta amëntë fiçor. 58Ômënjjë sh'kusurinjjë a je avxarë kë Domnëlu ari faptë unë buniacë mari ti Elisabeta, sh'hërësirë dadun ku nësë. 59Dupi optu xëli vinërë tas u fakë syneti shi vra ta s'i'j bagë numa Zakaria, pi dupi numa a tatësu. 60Astumsëna mësa a lluj xësi: “Nu, ell us s'akjamë Joan.” 61Ei i'j xësërë “Içvërr di kusurinjjë a voç nu s'ja kjamë ku aistë numë.” 62Dapoja tërbarë tatësu ku nojmë, kë ci numë vra s'i'j bëga. 63Ell këftë unë skëndurë, shi pi nësë skërë: “Joan''esti numa a lluj.” Tuc hërësirë. 64Di-unorë a Zakaria i'j s'i zhdikisi gura, i'j s'i zdilëgë limba, shi ahurhji tas grastë, sh'allëvda Dumëxë. 65Tuc ômënjjë afigërra j'akëcë frika, shi jucëdo tu Judei spunia ti nësh. 66Acej ci l'i avxarë aisti zbôrri l'i cënurë tu inëmë shi xëserë: “Ci us'i fakë aist fiçor?” Shi mëna a Domnëlu ara ku nës.
Profecia a Zakaria
67Zakaria, tatësu a lluj, s'i umpllu ku Sëmtul Duh, shi feci aistë profecii:
68“Allëvdat s'hjibë Domnëlu,
Dumëxëllu a Izrael,
ci vini shi axhutë
ômënjjë a lluj.
69Ell skullë ti noj korru
ali skëpari
tu kasa a David,
ysmeqarru a lluj,
70ashë kum avja xësë
ku gura a profetëlu a llui di etë;
71skëpara di dushmanjjë a noç
shi di mënjli acëllor ci nu n'i vra
72ll'u dedi buniacë a përincëllu a noç
t'i aduqeri sëmtul zbor ci avja lëgatë ku noj;
73ti zborru ci j'ari datë all Abraham, përintëlu a nost,
tas s'ni allasë,
74ci kënd s'ni skapë
di mënjli a dushmanëllu a noç
s'llukrëm ti nës fërë frikë
75ta s'hjim sëmtul shi ndrepc dininti a Lluj
tu tuti xëlili ali bana a nostë.
76Shi tini çilëman
us esht profet a ma Analltu
kë us trec dininti a Domnëlu,
tas s'i'j fac etëmë kala a Lluj,
77tas s'i'j da a ômënjllu a Lluj
kunushtjera ali skëpari
ku hërxera a amartiilor a llor
78di inëma buna
a Dumëxëllu a nost,
di Nës us n'i jinë llunjina di sus
79ci skapërë pisti acej ci sta tu nôpti,
sum aumbra ali morti
shi s'ni adukë
tu kala ali buniaci shi irini”.
80Fiçorru kërshtja, ku ruçënj tu sufullt shi stëtja pit pustinjë (errnjii) pën s'vinia xua tas s'isha dininti a Izrael.

© Interconfessional Bible Society of Albania 2013
© Shoqëria Biblike 2013


Learn More About Evanghelu pi dupi Luka 2013

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.