От Иоана свето Евангелие 1
СИ
1
ГЛАВА 1.
1 В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
2То беше в начало у Бога.
3 Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
4В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.
5 И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
6 Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;
7той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.
8Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
9 Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.
10В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна.
11 Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха.
12 А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии;
13 те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
14 И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
15 Иоан свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за Когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.
16 И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат;
17 защото Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа.
18 Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни.
19 И това е свидетелството на Иоана, когато иудеите проводиха от Иерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти?
20 Той изповяда, и не се отрече; той изповяда: не съм аз Христос.
21И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не.
22Тогава му рекоха: кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?
23 Той рече: „аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен“, както е казал пророк Исаия.
24А пратените бяха измежду фарисеите;
25те го попитаха и му рекоха: защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?
26Иоан им отговори и рече: аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате.
27Той е Идещият след мене, Който ме изпревари, и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му.
28Това стана във Витавара, отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.
29 На другия ден Иоан вижда Иисуса, че отива към него, и казва: ето Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света.
30Този е, за Когото аз казах: след мене иде Мъж, Който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.
31 Аз Го не познавах; но, за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.
32 И свидетелствуваше Иоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него.
33Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.
34И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.
35На другия ден пак стоеше Иоан, и двама от учениците му.
36И като се вгледа в Иисуса, Който вървеше, рече: ето Агнецът Божий.
37Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Иисуса.
38А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: какво търсите? Те Му отговориха: Рави! (което значи: учителю) де живееш?
39Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха, де живее; и престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.
40Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Иоана и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симона Петра.
41Той пръв намира брата си Симона и му казва: намерихме Месия (което значи Христос);
42 и заведе го при Иисуса. А Иисус, като се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).
43На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва: върви след Мене.
44А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.
45 Филип намира Натанаила и му казва: намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.
46А Натанаил му рече: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж.
47Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
48Натанаил Му казва: отде ме познаваш? Иисус отговори и му рече: преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.
49Натанаил Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.
50Иисус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.
51 И казва му: истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)