Първа книга Моисеева – Битие 40
СИ
40
ГЛАВА 40.
1 После това виночерпецът на египетския цар и хлебарят се провиниха пред господаря си, египетския цар.
2Фараонът се разгневи на двамата си царедворци, на главния виночерпец и на главния хлебар,
3 и ги тури под стража в дома на началника на телопазителите, в тъмницата, в мястото, дето бе затворен Иосиф.
4Началникът на телопазителите тури при тях Иосифа, и той им слугуваше. И престояха те под стража няколко време.
5 Еднъж виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмницата, двамата в една нощ видяха сън: всеки видя свой сън, и на всекиго сънят бе с особено значение.
6 На сутринта дойде при тях Иосиф и ги видя, че бяха смутени.
7И попита той фараоновите царедворци, които бяха с него в господаревия му дом под стража, и рече: защо днес лицата ви са тъжни?
8 Те му отговориха: видяхме сънища, а няма кой да ни ги изтълкува. Иосиф им рече: нали от Бога е тълкуването? Разкажете ми ги.
9И главният виночерпец разказа на Иосифа съня си, думайки му: сънувах, ето лоза пред мене;
10на лозата имаше три пръчки; тя се разви, и цъфна, завърза грозде, което узря;
11и фараоновата чаша беше в ръката ми; взех един грозд, изстисках го във фараоновата чаша и подадох фараону в ръка.
12 И рече му Иосиф: ето тълкуването му: трите пръчки – това са три дни;
13след три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те върне на твоето място, и чашата на фараона ти ще подадеш в ръката му, по предишния обичай, когато му беше виночерпец;
14 но, кога ти бъде добре, спомни си за мене и ми направи благодеяние; спомни на фараона за мене и ме изведи от този дом;
15 защото аз съм откраднат от еврейската земя; а тъй също и тук не съм направил нищо, за което да ме хвърлят в тъмница.
16Главният хлебар видя, че той изтълкува добре, и рече на Иосифа: и аз сънувах: ето, на главата ми три кошници;
17в горната кошница имаше всякакви фараонови ястия, приготвени от хлебаря, и птиците (небесни) ги кълвяха от кошницата, що беше на главата ми.
18И отговори Иосиф и (му) рече: ето тълкуването му: трите кошници – това са три дни;
19 след три дни фараонът ще ти вземе главата и ще те обеси на дърво, а птиците (небесни) ще кълват плътта ти.
20 На третия ден, рождения ден на фараона, фараонът даде гощавка на всичките си слуги и си спомни за главния виночерпец, и за главния хлебар между слугите си;
21и върна главния виночерпец на предишното му място, и той подаде чашата фараону в ръка;
22 а главния хлебар обеси (на дърво), според както бе изтълкувал Иосиф.
23 Но главният виночерпец си не спомни за Иосифа, а го забрави.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)