Първа книга Моисеева – Битие 36
СИ
36
ГЛАВА 36.
1 Ето родословието на Исава, който е Едом.
2 Исав си взе жени от ханаанските дъщери: Ада, дъщеря на Елона хетееца, и Оливема, дъщеря на Ана, сина на евееца Цивеона,
3 и Васемата, дъщеря на Измаила, сестра Наваиотова,
4 Ада роди на Исава Елифаза, Васемата роди Рагуила.
5Оливема роди Иеуса, Иеглома и Корея. Тия са синовете на Исава, които му се родиха в Ханаанската земя.
6 И взе Исав жените си, синовете си, дъщерите си, всички човеци от дома си, (всичките си) стада, всичкия си добитък и всичкия си имот, що бе придобил в Ханаанската земя, па отиде (Исав) в друга земя, далеч от брата си Иакова;
7 защото имотът им беше толкова голям, че не можеха да живеят заедно, и земята, по която странствуваха, ги не побираше, поради многото им стада.
8 И засели се Исав на планина Сеир, Исав, който е Едом.
9Ето родословието на Исава, бащата на идумейци, на планина Сеир.
10 Ето имената на Исавовите синове: Елифаз, син от Ада, Исавова жена, и Рагуил, син от Васемата, Исавова жена.
11Елифаз имаше синове: Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ.
12А Тамна беше наложница на Елифаза., Исавов син, и роди на Елифаза Амалика. Това са синове от Ада, Исавова жена.
13И ето Рагуиловите синове: Нахат и Зерах, Шама и Миза. Тия са синове от Васемата, Исавова жена.
14А тия бяха синовете от Оливема, дъщеря на Цивеоновия син Ана, Исавова жена: тя роди на Исава Иеуса, Иеглома и Корея.
15Ето главатарите от Исавовите синове. Синовете на Елифаза, Исавов първенец: главатар Теман, главатар Омар, главатар Цефо, главатар Кеназ,
16главатар Корей, главатар Гатам, главатар Амалик. Тия са Елифазовите главатари в земята на Едома; тия са синове от Ада.
17Тия са пък синове на Рагуила, Исавов син: главатар Нахат, главатар Зерах, главатар Шама, главатар Миза. Тия са Рагуиловите главатари в земята на Едома; тия са синове от Васемата, Исавова жена.
18Тия са синове от Оливема, Исавова жена: главатар Иеус, главатар Иеглом, главатар Корей. Тия са главатари от Оливема, дъщеря на Ана, а жена Исавова.
19Това са синовете на Исава, и това са главатарите им; а той е Едом.
20 Тия са синове на хорееца Сеира, които живееха в оная земя: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
21Дишон, Ецер и Дишан. Тия са главатари на хорейци, синове Сеирови, в земята на Едома.
22Синове Лотанови бяха: Хори и Хеман; а сестра Лотанова – Тамна.
23 Тия са синове Шовалови: Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.
24Тия са синове на Цивеона: Аия и Ана. Този е оня Ана, който намери топли води в пустинята, когато пасеше ослите на баща си Цивеона.
25Тия са деца на Ана: Дишон и Оливема, дъщеря на Ана.
26Тия са синове на Дишона: Хемдан, Ешбан, Итран и Херан.
27Тия са синове на Ецера: Билган, Зааван, (Укам) и Акан.
28Тия са синове на Дишана: Уц и Аран.
29Тия са главатари у хорейците: главатар Лотан, главатар Шовал, главатар Цивеон, главатар Ана,
30главатар Дишон, главатар Ецер, главатар Дишан. Ето главатарите хорейски, според главатарствата им в земя Сеир.
31Ето царете, които царуваха в земята на Едома, преди да зацаруват царе у Израилевите синове:
32в Едом царува Бела, Веоров син, а името на града му беше Динхава.
33 И умря Бела, и след него се възцари Иовав, син на Зераха, от Восора.
34Умря Иовав, а след него се възцари Хушам, от земята на теманитци.
35И умря Хушам, а след него се възцари Хадад, син Бедадов, който порази мадиянитци на Моавитското поле, името на града му беше Авит.
36И умря Хадад, а след него се възцари Самла, от Масрека.
37 И умря Самла, а след него се възцари Саул, от Реховота, що е при реката,
38 Умря и Саул, а след него се възцари Баал-Ханан, син Ахборов.
39Умря и Баал-Ханан, син Ахборов, а след него се възцари Хадар (син Варадов); името на града му беше Пау; жена му се казваше Мехетавеел, дъщеря на Матреда, син Мезахавов.
40 Тия са имената на Исавовите главатари, според племената им, според местата им, според имената им (според народите им): главатар Тимна, главатар Алва, главатар Иетет,
41главатар Оливема, главатар Ела, главатар Пинон,
42главатар Кеназ, главатар Теман, главатар Мивцар,
43главатар Магдиил, главатар Ирам. Това са идумейските главатари, според селищата им, в земята на тяхното владение. Това е Исав, баща на идумейци.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)