Първа книга Моисеева – Битие 13
СИ
13
ГЛАВА 13.
1 И дигна се Аврам от Египет, той и жена му, и всичко, що имаше, и Лот с него, към юг.
2 Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато.
3 И продължи пътуванията си от юг до Ветил, до мястото, гдето по-преди беше шатрата му, – между Ветил и Гай,
4 до мястото на жертвеника, който бе там най-напред съградил; и там призова Аврам името Господне.
5И Лот, който пътуваше с Аврама, също имаше дребен и едър добитък и шатри.
6 И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можаха да живеят заедно.
7 И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък; в оная земя живееха тогава хананейци и ферезейци.
8 И рече Аврам на Лота: не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина;
9не е ли цялата земя пред тебе? отдели се от мене: ако идеш ти наляво, аз – надясно, ако пък ти – надясно, аз – наляво.
10 Лот дигна очи и видя цялата околност Иорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като рая Божи, като Египетската земя;
11и Лот си избра цялата Иорданска околност; и потегли Лот към изток. И тъй те се отделиха един от друг.
12Аврам се настани в Ханаанската земя; а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом.
13 А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.
14И рече Господ на Аврама, след като Лот се отдели от него: дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад;
15 защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потомството ти довека;
16 и ще направя потомството ти като земния пясък: ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство;
17стани, изходи тая земя надлъж и нашир, защото Аз на тебе ще я дам (и на потомството ти завинаги).
18 И вдигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбравата Мамрѐ, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник Господу.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)