Първа книга Моисеева – Битие 10:4

Първа книга Моисеева – Битие 10:4 СИ

Иаванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share