Първа книга Моисеева – Битие 10
СИ
10
ГЛАВА 10.
1 Ето родословието на Ноевите синове: Сима, Хама и Иафета. След потопа родиха им се деца.
2 Иафетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, (Елиса) Тувал, Мешех и Тирас.
3Гомерови синове: Аскеназ, Рифат и Тогарма.
4 Иаванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.
5От тия се населиха островите на народите в земите им, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6Хамови синове: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
7Хушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Раамови синове: Шева и Дедан.
8 Хуш роди и Нимрода: той взе да става силен на земята;
9той беше силен ловец пред Господа (Бога); затова се и казва: силен ловец като Нимрода пред Господа (Бога).
10 Изпървом царството му се състоеше от: Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в земята Сенаар.
11От тая земя излезе Асур и съгради Ниневия, Реховод-ир, Калах
12и Ресен, между Ниневия и Калах, който е голям град.
13От Мицраима произлязоха Лудим, Анамим, Легавим, Навтухим,
14 Патрусим, Каслухим, отдето произлязоха филистимци, и Кафторим.
15От Ханаана се родиха: Сидон, негов първенец, Хет,
16Иевусей, Аморей, Гергесей,
17Евей, Аркей, Синей,
18Арвадей, Цемарей и Химатей. По-сетне племената ханаански се пръснаха,
19и пределите на хананейци бяха от Сидон към Герар до Газа, оттам към Содом, Гомора, Адма и Цевоим до Лаша.
20Тия са Хамовите синове, според племената им, според езиците им, в земите им, в народите им.
21Деца имаше и Сим, баща на всички синове Еверови, по-стар брат на Иафета.
22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан).
23Арамови синове: Уц, Хул, Гетер и Маш.
24Арфаксад роди (Каинана, Каинан роди) Сала, Сала роди Евера.
25 На Евера се родиха двама синове: името на единия беше Фалек, защото в негови дни земята бе разделена; името на брата му – Иоктан.
26Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
27Гадорама, Узала, Дикла,
28Овала, Авимаила, Шева,
29Офира, Хавила и Иована. Всички тези са Иоктанови синове.
30 Селищата им бяха от Меша до Сефар, източна планина.
31Тия са синове Симови според племената им, според езиците им, в земите им, според народите им.
32Това са племената на синовете Ноеви според родовете им, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)