Maco 5
BSCDBL

Maco 5

5
End osëƴali or gër etënd eŋ
1Akey amat, Yesu wat këɓi ɓela ɓën ɓamëxwër ɓamëxwër, ga ɓarërëgu këni kap gër etënd. Ga ỹëpa ko, xeta këno ɓësëfan ɓërexëm ɓën. 2Ata h̃eɓëta ko, këɓi sëƴalind mondako:
3«Nëngandërayindëleɓi ɓër sitarak gër onden ɓën,
gayikwa ɓën xwënëk owun or gër orën ol!
4Nëngandërayindëleɓi ɓër kë sesërand gërëgako ɓën,
gayikwa Kaxanu ayifara këɓi yifara!
5Nëngandërayindëleɓi ɓër nënga këɓi onden ɓën,
gayikwa ɓën kë ɓëteli ebar el!
6Nëngandërayindëleɓi ɓër ỹandi këɓi ola or ŝenene
ang eƴamb-ƴamb fo ɓën,
ɓër sel këɓi ang men fo ɓën,
gayikwa Kaxanu ayël yël këɓi eni ƴamb or ŝenene ol xali eni med!
ayël këɓi yël eni ceɓ xali eɓi ped.
7Nëngandërayindëleɓi ɓër gë axaỹënan ɓën,
gayikwa Kaxanu axaỹënan këŋo xaỹënan ɓën ɓëte!
8Nëngandërayindëleɓi ɓër gë ow̃ëkw ow̃ënëk ɓën
gayikwa ɓën ex ɓër këŋo wat Kaxanu ɓën!
9Nëngandërayindëleɓi ŝaland aketëxeta ɓën
gayikwa ɓën kë hi oɓaŝ or Kaxanu ol!
10Nëngandërayindëleɓi ɓër kënëɓi rixërand në end epëɓ ed fëɓ këni end ŝenene ɓën,
gayikwa ɓën xwënëk owun or gër orën ol!
11Nëngandërayindëleŋun ado enun cirërand,
ado enun dixërand, ado enun nagaŝandërand end ex yo në end ow̃ac oram.
12Nëngandërayindëleŋun, mandërayindën onënga ol gayik amaŝën atëm kën sëkëx ƴaŋ gër orën. Enimin mondako banëɓi rixërand ɓëlaw̃ënel ɓër Kaxanu ɓër lëngwatëgu këŋun gër ngwën ɓën.»
End ongal do gë angoɓen eŋ
13«Wën ex ongal ond ebar oŋ. Ɓari angëmëne ongal oŋ axac xacëk, gë ine kë ỹëw gaŝëxe? Alexëx fo ex fac eni bëñërax ɓela ɓën? 14Wën ex angoɓen and ngwën aŋ. Angol and ƴaŋ në etënd aŋ ax gind na monem. 15Ani pëtënënd na lambo in do eni ŋoɓ gë enëp, ɓarikan ƴaŋ këni xaw̃ënd eɓi ŋoɓaxënënd ɗek ɓër gër iciw̃ ɓën. 16Awa ola orewën ol ŋoɓayindëleɓi ɓela ɓën, eni wataxënënd ɓenjekax ɓend kën rind ɓeŋ do eno cëkwaxën Sorix irewën Kaxanu, mëŋ ar ex ƴaŋ gër orën an.»
End acariya do gë ɓëlaw̃ënel eŋ
17«Këren yëland na mëne anëka ƴow këme me ƴepën Acariya aŋ do gë er reƴa këni ɓëlaw̃ënel in. Ame ƴow ex na me ƴepën, ɓarikan me ŋata. 18Ɗal in këmun felënd, enimin, xali ex dëxëta orën ol do gë ebar el, inger gimatak ax dëxëta na gër acariya, xali ex ŋata ɗek. 19Awa ar kë lif apela and xurik ex ɓa gër acariya do eɓi tëƴalind ɓela ɓën eno tëfëteli an, ajo kë xuri ex ɓa gër owun or ƴaŋ gër orën. Ɓarikan, ar kë rind er rek acariya in do eɓi tëƴalind ɓela ɓën eno tëfëteli an, ajo ar gapak ko hi gër owun or ƴaŋ gër orën. 20Mëŋ këmun felaxënënd, angëmëne or ŝenene orewën ol ax nëmëca ex na or ɓëŝalen do gë or Ofariseŋ ol, din an ɗil na gër owun or gër orën.»
End oxoỹ eŋ
21«Ax gi ex na nde awël wël kën er fel banëɓi ɓëxarëk ɓërewën in: “Ax gi ex na monaw̃ ala. Ar këŋo law̃ yo ala, ar kiti exo.” 22Ɓarikan, wëno ga re këme, ar këŋo xoỹën yo aɓaỹe arexëm, ar kiti exo. Ɓëte ar këŋo re yo aɓinëm: “Wëj aŝoỹik eƴ!” Ɓëxarëk ɓër Ɓëŝëwif ɓën ỹapëk eŋo kiti. Ɓëte ar këŋo re aɓinëm: “Wëj afënirëx eƴ!” ar gër xoɗux exo. 23Awa angëmëne ŝaɗaxa ƴe këƴ eƴ di gër angëɓ do fën eƴ kwitaw mëne aɓaỹe areƴ ỹeỹ xoỹën ki na, 24teɓël ŝaɗaxa ijo na gër angëɓ eƴ mara en ketënëgu pere. Do and kën xetënëgu aŋ, ɓakaw eƴ ŋata ŝaɗaxa ireƴ in. 25Angëmëne eŋun kucar gë ala do en ƴend ond gër kiti oŋ, wëlër in ngëŋ gër fëña këdi kën h̃at exi ɗëxwëx gër axiti do axiti an exo cena eŋo pel anëkona an exi mëla gër përa. 26Ɗal in këmi felënd ɗamana eƴ canaxën gër epëra elo, koɗi ireƴ in ɗek këƴ nëcët.»
End orekar eŋ
27«Ax gi ex na nde awël wël kën er rek acariya in: “Ax gi ex na mondi orekar ol.” 28Ɓarikan wëno ga re këme, ar këŋo nëkon yo asoxari do eŋo ỹandi eni ɗakido, anëka ri këni orekar ol gër emëkw edexëm. 29Angëmëne angës and liw̃ aŋ ki lënanënd eñëŋënax eŋ, nongoloƴëtël eƴ ɗap caw! Gayikwa pecanëlexi eƴ ɓayi gë angës amat, gë exi ɗëxw Kaxanu ɗek eman eŋ gër xoɗux or ax ɗomind na gë eɗomi. 30Angëmëne ataxan andeƴ and liw̃ aŋ ki lënanënd eñëŋënax eŋ, kacal eƴ ɗap caw! Pecanëlexi eƴ ɓayi gë ataxan amat gë exi ɗëxw Kaxanu ɗek eman eŋ gër xoɗux or ax ɗomind na gë eɗomi.
End ecapër ed eñër eŋ
31«Acariya aŋ rek: “Ar këŋo feland asoxari arexëm an, pëxwënëleŋo kayëta ir ex sede ir acapëra#Malaxi 2.14.” 32Ɓarikan, wëno ga re këme, ar këŋo fela yo asoxari arexëm xarak ax gi ex na në end orekar, në ecëñëta eŋo gër orekar. Do ar këŋo ỹër yo asoxari ar fela këŋo icën indexëm, në edi exëni orekar ol gë asoxari ajo.»
End eyaŝar eŋ
33«Awël wël kën ɓëte mëne afel fel banëɓi ɓëxarëk ɓërewën: “Ax gi ex na monjaŝar, ɓarikan and këƴ yaŝar gër ow̃ac or Axwën, dil ari er re këƴ in.” 34Ɓarikan wëno, ga re këme, ax gi ex na dëŋ monjaŝar. Ax gi ex na monjaŝar an: hik orën ol gayik añëpara and owun or Kaxanu aŋ ex. 35Ax gi ex na monjaŝaran ebar el gayik ambëñaxën andexëm ex. Ax gi ex na monjaŝaran ɓëte Yerusalem in gayik angol and emun etëm aŋ ex. 36Ado gaf ireƴ in dëŋ ax gi ex na monjaŝaran gayik emban gematak aƴ kor na eƴ peŝën, ɓëte aƴ kor na eƴ ɓanëngënin end feŝëk eŋ. 37Gër ed ebax eƴ yaŝar, ga w̃a w̃a këƴ del “Awa”, ɓari ga h̃ëp h̃ëp këƴ del “Ali”. Gë ỹeỹ ɓaŝ këƴ na, awa er ŝaɓucara ex.»
End emaŝar eŋ
38«Ax gi ex na nde awël wël kën er rek acariya in: “Ar këŋo fëtinën yo ala angës, pëtinënëleno mëŋ ɓëte andexëm aŋ! Ɓëte ar këŋo foƴëtën yo ala añënga, poƴëtënëleno mëŋ ɓëte andexëm aŋ!” 39Ɓarikan wëno ga re këme mëne axo gi ex na monjaka axeỹax ar ki rixërand an. Angëmëne ala exi cën gër añam and liw̃, ɓexënëlo and ŝame aŋ. 40Ɓëte angëmëne ala exi kwëñexënënd gayik aỹandi ỹandi këŋo exi kan acuɗ atëm aŋ, teɓënëlo gë anëngwën ak. 41Angëmëne ala nëỹali ki na eƴo ɗëɓin eɗëɓ etiɓax në apakan amat ɗëɓinëlo në ɓapakan ɓaki. 42Ar ki xarand an, yëlëlo do ar ỹandi këŋo eƴo ñomëx an, këreƴëŋo ɗëc na.»
End eŋan ed ɓërangoỹëra eŋ
43«Ax gi ex na nde awël wël kën er rek acariya in: “Ɓalindëlexi end aŝandax eŋ, do cusëlo arangoỹëra andeƴ an.” 44Ɓarikan, wëno ga re këme: ŋanindënëɓi ɓër xoỹër këŋun ɓën, calenindënëɓi ɓër këŋun rixërand ɓën. 45Mondako këni nangëraxën ɓela ɓën mëne wën oɓaŝ or Faba Kaxanu hi kën, mëŋ ar ex ƴaŋ gër orën an. Enimin mëŋ key yo key këɓi h̃oɓand gë eñan endexëm eŋ ɓela ɓën, hi këni ɓëxeỹax, hi këni ɓër ŝenene. Ɓëte aɓi ɗëcënd na tëɓ iŋ, hi këni ɓër ŝenene hi këni ɓësëmbak. 46Angëmëne eŋun ɓalënd end ɓër këɓi ɓalënd endewën ɓën fo, amaŝën and fe wa kën ŝotëx gër Kaxanu? Ax gi ex na nde ɓësëf ɓër ŝagale ɓën dëŋ mondako wata këni? 47Do angëmëne gë ɓëmaỹe ɓëndewën ɓëŋ fo kën ŝëmarënd, ecarax end fe wa kën rind? Ax gi ex na nde ɓësëmbak ɓën dëŋ mondako wata këni? 48Ang hi ko ŝenene Kaxanu, Sorix irewën ak, mëŋ ar ex ƴaŋ gër orën an, wën ɓëte giyin ŝenene mondako fo.»

© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Akayëta and eter ekaŝax aŋ. Akayëta Añanar aŋ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.