Luka 4
AKS

Luka 4

4
Ibulusa ka Isa manɛɛ
1Nin Sɛniman tora Isa fɛ. Awa, Isa tɛrɛ ye bɔla Juridɛn ba da la tuma mɛn na Alla la Nin Sɛniman lɔra a ɲɔrɔ ka wa a ri wula kɔndɔ. 2A ka tele binaanin kɛ wula kɔndɔ ye, Ibulusa ye a magbɛrɛn kɛla. A ma foyi si damun waati wo kɔrɔ. Tele binaanin dafanin, kɔnkɔ gbara a la a ɲa ma. 3Wo rɔ Ibulusa nara ka a fɔ a yɛ ko: «Ni ile le ye Alla Dencɛ ri, i ye a fɔ kaba wo yɛ ko wo ye yɛlɛman ka kɛ buru ri.» 4Isa ka Ibulusa jabi: «A sɛbɛni Alla la kitabu kɔndɔ ko: ‹Mɔɔ ti se balola buru gbansan na.›»
5Isa banni wo fɔla Ibulusa yɛ, Ibulusa ka a ta ka wa a ri san ma, ka dunuɲa mansaya bɛɛ yiraka a la waati kelen na. 6Ibulusa ka a fɔ a yɛ ko: «Jamana woilu bɛɛ dini nde ma. N wa sɔn mɔɔ mɛn dɔ, n di a bɛɛ di wo ma. N di i lasii jamana woilu bɛɛ kun na sa i ri bonya ba sɔrɔn. 7Ni i ka nde bato, i ri woilu bɛɛ sɔrɔn.» 8Isa ka a jabi: «A sɛbɛni Alla la kitabu kɔndɔ ko: ‹I ye i Maari Alla le bato ka ale kelen pe gbiliya.›»
9Ibulusa ka Isa ta ka wa a ri Jerusalɛmu wo rɔ. A wara Isa lalɔ Allabatobonba kun na, ka a fɔ a yɛ ko: «Ni ile le ye Alla Dencɛ ri, i ye igban de ka bɔ yan. 10Ka a masɔrɔn a sɛbɛni Alla la kitabu kɔndɔ ko: ‹Alla ri a fɔ a la mɛlɛkailu yɛ ko alu ye i lakanda, 11ka i kɔrɔta ie bolo la, sa i sen kana se kaba ma.›» 12Kɔni Isa ka Ibulusa jabi: «A fɔra Alla la kitabu kɔndɔ fanan ko: ‹I kana i Maari Alla kɔrɔbɔ.›» 13Ibulusa banda Isa manɛɛla, a kaɲara a ma tuma mɛn na, a bɔra a kɔfɛ ka lon gbɛrɛ makɔnɔ.
Isa ka a la baara damira Kalile mara rɔ
14Isa bɔra ye ka wa Kalile mara rɔ Nin Sɛniman na sɛɛbaya rɔ. A la ko fɔra mara wo fan bɛɛ rɔ. 15A tɛrɛ ye wala mɔɔilu karanna salibonilu la ye. Bɛɛ tɛrɛ ye a tɔɔ ɲuma fɔla.
Nasarɛtikailu ka iban Isa rɔ
16Isa wara se Nasarɛti, a makɔlɔra yɔrɔ mɛn dɔ. Ɲɔɲɔn lon seni, a wara salibon na, ikomin a darini a kɛla ɲa mɛn ma. A se mɛn kɛni karan diya ye, a wulira ka ilɔ kitabu karan kanma. 17Nabi Esayi la kitabu donda a bolo. A ka yɔrɔ do ɲinin kitabu rɔ, yɔrɔ mɛn karan loo tɛrɛ ye a la. A sɛbɛni yɔrɔ wo rɔ ko:
18«Maari Alla la Nin Sɛniman ye n kan,
ka a masɔrɔn a ra nde ɲenematɔmɔn ko n ye wa kibaro ɲuma fɔ fantanilu yɛ.
A ra n kelaya ko n ye a laseyi kasodenilu ma ko alu ra kanhɔrɔya,
ko n ye a fɔ ɲa fuyen yɛ ko ie ɲa ri laka.
A ka n kelaya ko n ye mɔɔ tɔrɔnilu kanhɔrɔya,
19ko n ye a fɔ mɔɔilu yɛ ko Maari la san ba ra se,
a la kininkinin di yiraka ie la san mɛn na kɔnin.»
20A banni wo karanna, a ka kitabu datuun ka a don a lamara bolo ka isii. Mɔɔilu bɛɛ ɲa lɔni tɛrɛ a rɔ. 21A ka a fɔ ie yɛ ko: «N da ban kitabu yɔrɔ mɛn karanna, wo kuma ra dafa ai ɲana bi.»
22Alu bɛɛ tɛrɛ ye a tɔɔ ɲuma fɔla, baa alu kabannakoyani a la kuma ɲumailu rɔ. Wo rɔ, alu ka iɲɔɔn maɲininka ko: «Yusufu dencɛ tɛ ɲin di wa?»
23Isa ka a fɔ ie yɛ ko: «Sika tɛ a rɔ, ai ri sanda ɲin la n yɛ ko: ‹Dandalila, i ka kan ka i jɛrɛ lakɛndɛya fɔlɔ.› Ai ri a fɔ n yɛ fanan ko: ‹I ka ko mɛnilu kɛ Kapɛrinahumu, an ye woilu kalama. I ye woilu ɲɔɔn kɛ i jɛrɛ fanan wara rɔ yan.›» 24A ka a fɔ ie yɛ ko: «Tuɲa le! Nabiɲuma si tɛ jatela a wara mɔɔilu bolo. 25N di misali doilu yiraka ai la. Nabi Eli la tele rɔ, san sawa ni karo wɔɔrɔ dafara sanci ma se nala Isirayɛli jamana duu kan. Wo le ka a kɛ, kɔnkɔ ba donda jamana kɔndɔ. Wo tuma, cɛsamuso ka siya Isirayɛli jamana rɔ yan. 26Kɔni Alla ma Nabi Eli lawa wo si dɛmɛnna. Alla ka Nabi Eli lawa cɛsamuso do wara Sarɛpita so kɔndɔ, mɛn ye Sidɔn mara rɔ. 27Ka la wo bɛɛ kan, Nabi Elise la tele rɔ, kunatɔ tun ka siya Isirayɛli jamana rɔ yan. Kɔni wo si ma kɛndɛya Nabi Elise bolo fo Naaman kelen Siriɲɛka.»
28Nba, wo ka mɛnilu siini tɛrɛn ye salibon na, woilu ka kuma wo mɛn ka monɛ kojuuya. 29Alu bɛɛ wulira ka Isa gbɛn ka labɔ so kɔndɔ. Iko so wo lɔni tindi ba kan, alu ka Isa ta ka wa a ri tindi ba wo kun dɔ ko ka a lafili, kosa a ri be ka faa. 30Kɔni a taminda ie tɛma ka wa.
Isa ka jina gbɛn
31Nba, Isa wara Kapɛrinahumu, so mɛn ye Kalile mara rɔ. Ɲɔɲɔn lon sera, a wara mɔɔilu karan salibon na. 32Alu kabannakoyara a la mɔɔ karan ɲa ma, ka a masɔrɔn a tɛrɛ ye mɔɔilu karanna kuma mɛn na sebaaya ba tɛrɛ ye wo rɔ. 33Wo ka kɛ jinatɔ do tɛrɛ ye jama tɛma ye. Ka Isa to karanna, jinatɔ wo kulera fanka la ka a fɔ ko: 34«Ɛɛ, Isa Nasarɛtika! I ye nfen kɛla andeilu tɛma yan? I nani an halaki kanma wa? I ye mɔɔ su mɛn di, n ka wo lɔn. Alla la Mɔɔ sɛniman de i ri.» 35Isa jamanda jina ma ka a fɔ a yɛ ko: «I makun! Bɔ cɛ wo fɛ!» Jina ka cɛ wo labe duu ma jama bɛɛ ɲana, ka ban ka bɔ a fɛ. Foyi si ma kɛ cɛ la. 36Mɔɔilu kabannakoyara a ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma wo rɔ. Alu ka a fɔ iɲɔɔn yɛ ko: «Kuma su ɲuman ye ɲin di? A ragbɛ! A ye jinailu jamarila fanka ni sebaaya la. A wa a fɔ ie yɛ ko alu ye bɔ, alu ri bɔ.» 37Wo rɔ, Isa tɛrɛ ye mɛn kɛla, wo kibaro fɔra fan bɛɛ yɔrɔ wo laminin dɔ.
Isa ka Simɔn biran muso lakɛndɛya
38Isa bɔra salibon na ka wa Simɔn wara. A sera ye ka a tɛrɛn Simɔn biran muso tɔrɔni kosɛbɛ, a muso na kɔnin. A fari kalayani kojuuya. Simɔn wara mɔɔilu ka Isa madiya ko a ye muso dɛmɛn. 39Isa wara se a fɛ, ka ilɔ a kun na. A ka fari makaliya makuma, ko a ye bɔ muso rɔ. A bɔra. Muso wulira ikɔrɔ yɛ, ka damunun di ie ma.
Isa ka jankarɔto siyaman nakɛndɛya
40Fitiri waati se mɛn kɛni, mɔɔilu nara jankarɔ tɔilu ri Isa ma. Jankarɔ su siyaman tɛrɛ ye ie kan. Isa ka a bolo la a kelen kelenna bɛɛ kanma ka ie lakɛndɛya. 41Jinailu bɔra mɔɔ siyaman fɛ fanan. Alu bɔ waati, alu kulera ka a fɔ Isa ma ko: «Alla Dencɛ le ile ri.» Kɔni Isa ka ie makuma ka ie makun! A ma sɔn ie ye kuma, ka a masɔrɔn alu ka a lɔn ko ale le ye Alla la Mɔɔ Ɲenematɔmɔnin di.
Isa wara kawandili kɛ Jude mara rɔ
42Wo duusa gbɛ jona, Isa bɔra so kɔndɔ ka wa wula kɔndɔ. Mɔɔilu ka a ɲinin haan ka a sɔrɔn wula kɔndɔ ye. A loo tɛrɛ ye ie la ka a laseyi ie wara, baa alu tɛ a fɛ a ye bɔ ye. 43Kɔni Isa ka a fɔ ie yɛ ko: «A fɛrɛ tɛ fo n ye wa Alla la mansaya kibaro ɲuma lase mɔɔilu ma so ba gbɛrɛilu la. N kelayani wo le la.» 44A tora Jude mara rataamala, wo rɔ, ka mɔɔilu kawandi salibonilu la.

© 2017—Traducteurs Pionniers de la Bible.


Learn More About Alla la Kitabu Seniman