MOTI 2
GALO-BSI

MOTI 2

2
Chaagoh Peelë Lokë Nyikok Gadëk kaa Nam
1Herod roja gë hüdak ogo, yadü lo Jisu ne Judia mooko gë Bethlehem ëmkolo aajur ogar badü, chaagoh peelë gë talë mooko lëga ëm chennë nyijük nyikok ëkë kaatabë Jerusalem lo aado la sëmbë takato, 2“Yo lodü Jius gaddëk roja bë rüdenë ungnga ëm aajur jurtu ko ë? Ngonu chaagoh peelë lokkë bük takar ëm kaatola okkë ngonu bü ëm kumtë bë indu na.”
3Yadü lo sim agom sim, Herod roja tapabadü, bü la okkë bük nyi Jerusalem lokë duunë buppü ë lom go sito. 4Ogo bü nyi gadë lokë jüktë kogro okkë chennë paanë ru ëm makum paala hükato, Yo lodü Kristo ne aajur ogar deeko ë?
5Judia lokë Bethlehem lo, Ëmla bulu bü ëm menjito, yo lëga bë ëgum Yürnë gë nyijük gaddë ekchola atu:
6 # Mic 5.2 Okkë Judah mooko lokë Bethlehem no Judah rutum gadë lokë ajji nagochin ajji yaama; Lëga ë nokë okë ngok nyi Israel gaddëm rutum la rëgë nago nenrë.
7Okë kookü bë Herod bü nyijük nyikok gaddëm gogchen paala buluk lokë ëgë Takar ëgë yo chë lokë dü okkë yadü alo gobë rükadü bërok bë chenlük to. 8Bü bullëm Bethlehem bë indo bë tolük tola mento, “Inneka okkë dinchi ru bë ome ëm malük taaka, okkë yadü lo mapa rëdü ngomchin mentom tokuka, ngochin bü ëm inla kumdo bë.”
9Bulu tëbo rutum gë agom ëm taro bë, aü gë bëdalokë inlen to, ogo buluk chaagoh lokë takar kaaku nammë bullëm incho doola yo lo ome ëm inpa tokudü ogo takar ë dootu toku. 10Yadü lo bulu takar ëm kaapa toku dadü, bulu mëëken kengngek toku. 11Namë lo aala kaanamë ome ëmla bük anë Mari ne kaapato, okkë bulu durga doola kumto, okkë bulu aü gë yëku yëra posum ëm taakokla buluk nëür jinyo bë jido bë gënam ain, namken në tel, okkë pakbum naanë asuk amuk ëm amen bë jito.
12Okë kookü bë, bullëm Herod gëlo inkur yokuka ëmla Yürnë yumalo mentom nam ëm tala, bulu bëda angu gë inlaku aü mooko bë ingë toku.
Ijip Mooko Bë Keknyo Nam
13Buluk inroku ëm, Yürnë gë Dëën lampoh gonnë yumalo Joseph ne menrük sila mento, “Gërëp tola, ome ëmla bük anë ëm ingë la Ijip bë keggë geka, ngok menku ma tëttë lobë, alo duucho toka, yo lëga, Herod bü ome ëm peesür doobë ëmla mendu.”
14Ogo bü ome ëmla okkë anë ëm ingëla ayoh bë Ijip mooko bë inrom gëto. 15#Hos 11.1 Okkë Herod gë sima da lobë alo duutoku. Ëmbë rünam sigi Rutum bük nyijük gadëk lokë menlük nam agom, “Ijip lokë ngok Oroh ëm gogtuku,” ëmnam agom ëm buupü moto ku.
Ome Gaddëm Pakë Kangam Nam
16Ëmbë rüdu ëm, Herod bü ëm nyijük nyikok gaddë kubka nyi ëmla yadü lo chensi kaadü, bü majja bë marka, ogo bü nyijük nyikok gaddëk menrüh nammëm chenla doodola Bethlehem okkë dëgo baër lokë duunë dütak nyünyi në nyilo ome bë rünë takam ëm pakë kangam doobë kanam lükto.
17Ëgë nyijük Jeremiah gëlo yo në agom go menbe dü buupü moka. 18#Jer 31.15 “Rama lokë kapnam riinam okkë attë ruunë mëëdür moso, siduh go tapato Raselchin aü gë aaji oloh duumanam lëga bë kappë riipë sila okkë yaddü lochin mëëken moen la duulüma.”
Ijip Lokkë Aakur Kunam
19Herod gë sinyo robë Ijip alo yumalo Joseph ne Yürnë gë lampoh gonnë kaarük sila mento, 20“Gërëp dookula ome ëmla okkë anë ëm ingëla Israel mooko bë ingëla innë kuka. Yo lëga ome ëm pakë deenë gaddë sinyo ekuba.” 21Ëkë lëga bë bü gërëp dookula ome ëmla bük annëm ingë laku Israel mooko bë inkur toku.
22Rülachin, Judia mooko ëm bük oroh Arkila rutum nam ëm rüsik du ëmla tala aalük kussëm boso to. Ogo yumalo Yürnë gë mencho jinam tala bü Galili mooko bë ingë toku. 23#Mk 1.24; Lk 2.39; Jn 1.45 Okkë ëmbë indola, Najarath ëmnam taon golo duulük gëtoku, ëmbë rüla nyijük gaddëk bü ëm mennam ë “Bü ëm Najarath lokkë ëmla nëmin rë,” ëmla menji nam agom ë jijja kai.

Galo New Testament - ALI NIITIN 

Copyright © 2008 by The Bible Society of India
Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About ALI NIITIN (BSI)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.