Klei Bi Êdah 4:1

Klei Bi Êdah 4:1 RAD2015

Leh klei anăn kâo dlăng, leh anăn nĕ anei, mâo sa boh ƀăng bhă pŏk leh hlăm adiê! Asăp êlâo kâo hmư̆ leh msĕ si asăp sa ƀĕ ki blŭ kơ kâo snei, “Đĭ bĕ tinei, leh anăn Kâo srăng bi êdah kơ ih ya srăng truh êdei kơ klei anei.”
RAD2015: Klei Aê Diê Blŭ 2015
Share