Матфей 1
TUV

Матфей 1

1
Иисус Христостуң ада-өгбе даңзызы
(Лк. 3:23-28)
1 Авраамдан база Давидтен укталган#Э. д. 22:18; 2 Хаан. 7:12-13 Иисус Христостуң ада-өгбе даңзызы бо-дур.
2Авраам Исаактың ачазы турган. Исаак – Иаковтуң, Иаков – Иуда биле ооң акы-дуңмаларының ачазы турган#Э. д. 21:3; 25:6; 29:35. 3Иуда – Фарес биле Зерахтың (а оларның авазы – Фамар), Фарес – Хецроннүң, а Хецрон Арамның ачазы турган#Э. д. 38:1-30; Сан. 26:21; 1 Чыл. 2:9. 4Арам – Аминадавтың, Аминадав – Наассоннуң, а Наассон Салмоннуң ачазы турган#Руф 4:18-22. 5Салмон – Воозтуң ачазы (а Воозтуң авазы – Раав)#Иис. 2:1; 6:24 турган. Вооз – Овидтиң ачазы (а Овидтиң авазы – Руф) турган. Овид – Иессейниң, 6а Иессей Давид хаанның ачазы турган#1 Хаан. 17:12; Иса. 11:1.
Давид – Соломоннуң ачазы (а Соломоннуң авазы – Урияның кадайы) турган#2 Хаан. 11:3; 12:24. 7Соломон – Ровоамның, Ровоам – Авияның, а Авия Асафтың#1:7 Өске бурунгу сөзүглелдерде «Асаф» эвес, а «Аса» деп бижээн. ачазы турган#1 Чыл. 3:10-14. 8Асаф – Иосафаттың, Иосафат – Иорамның, а Иорам Озияның#2 Чыл. 26:1 ачазы турган. 9Озия – Иоафамның, Иоафам – Ахазтың, а Ахаз Эзекияның ачазы турган. 10Эзекия – Манассияның, Манассия – Амостуң#1:10 Өске бурунгу сөзүглелдерде «Амос» эвес, а «Амон» деп бижээн. , а Амос Иосияның ачазы турган. 11Иосия – Иехонияның#1 Чыл. 3:16; 2 Чыл. 36:1 болгаш ооң дуңмаларының өгбези турган#1:11 Өске бурунгу сөзүглелдерде «Иосия» деп атка «Иоакимниң ачазы, а Иоаким» деп сөстерни немээн. . (Оларның чурттап турган үезинде израиль чонну Вавилонче көжүрүп үндүрген чүве-дир.)#4 Хаан. 24:14-15
12Израиль чонну Вавилонче көжүрген соонда, Иехония Салафиилдиң ачазы апарган, а Салафиил Зоровавелдиң ачазы турган#1 Чыл. 3:17-19; Эзра 3:2; Агг. 1:1. 13Зоровавел – Авиудтуң, Авиуд – Элиакимниң, а Элиаким Азорнуң ачазы турган. 14Азор – Садоктуң, Садок – Ахимниң, а Ахим Элиудтуң ачазы турган. 15Элиуд – Элеазарның, Элеазар – Маттанның, а Маттан Иаковтуң ачазы турган. 16А Иаков Иосифтиң ачазы турган. Ол Иосиф болза Христос деп адаткан Иисусту божаан Марияның ашаа боор#Лк. 1:27.
17Ынчангаш Авраамдан Давидке чедир шупту он дөрт салгал, Давидтен израиль чонну Вавилонче көжүрүп үндүргенинге чедир база он дөрт салгал болгаш израиль чонну Вавилонче көжүргенинден Христостуң төрүттүнгенинге чедир база-ла он дөрт салгал солушкан.
Иисус Христостуң төрүттүнгени
(Лк. 2:1-7)
18Иисус Христос мынчаар төрүттүнген. Ооң авазы Марияны Иосиф-биле дүгдеп каан чүве-дир. Ынчалза-даа олар өгленчир бетинде, Марияның Ыдыктыг Сүлдеден иштелгени билдине берген#Лк. 1:27, 35. 19Ооң душтуу боор Иосиф чөптүг-шынныг кижи турган болгаш, Марияны улус мурнунга бак атка киирбес дээш, кымга-даа дыңнатпайн, дүгдээшкинни бүдүү соксадыр деп шиитпирлээн#Ы. х. к. 22:23-24; 24:1. 20Ынчалзажок ол ынчаар бодап алган турда, Дээрги-Чаяакчының төлээзи ооң дүжүнге көзүлгеш, мынча дээн: «Давидтиң оглу, Иосиф, Марияны кадай кылып аарындан кортпа. Чүге дээрге ооң иштинде Чаш төл Ыдыктыг Сүлдеден боттанган-дыр. 21Мария оол уруг божуп алыр, а сен Ону Иисус#1:21 Иисус – еврей дылда «Дээрги-Чаяакчы камгалап турар» дээн уткалыг ат боор. деп адап аар сен#Иса. 49:1; Лк. 1:31, чүге дээрге Ол Бодунуң чонун бачыттарындан камгалаар-дыр#Аж.-ч. 4:12; 13:38». 22-23(Дээрги-Чаяакчының Бодунуң медээчизин дамчыштыр: «Көрүңер даан, арыг кыс иштели бергеш, оол уруг божуп алыр, Ону Эммануил деп ат-биле адаарлар»#Иса. 7:14 – деп чугаалаан чүүлү ынчаар боттанган-дыр#Мф. 2:14; 4:14; 21:4; 26:56; Мк. 14:49; Ин. 19:36. А Эммануил деп ат «Бурган бистиң-биле» дээн уткалыг#Иса. 8:8, 10.)
24Иосиф оттуп келгеш, Дээрги-Чаяакчының төлээзиниң дужааганын ёзугаар, Марияны кадай кылып алган. 25Ынчалза-даа Иосиф, кадайы оглун#1:25 Өске бурунгу сөзүглелдерде «оглун» эвес, а «дун оглун» деп бижээн. божуваан шаанда, ооң-биле эр, херээжен харылзаа кылып көрбээн. Иосиф оолду Иисус деп адап алган.

© Институт перевода Библии, Москва, 2011


Learn More About Ыдыктыг Библия