Yohana 1
SUKBI15
1
Mhayo kūbiza mīlī
1Kūfuma ha wandījo walīho Mhayo; nang'hwe ū Mhayo walī hamò na Mulungu; nīyo ū Mhayo ng'wenūyo olī Mulungu. 2Ū wei alī hamò na Mulungu kūfuma haho wandījo. 3Pyī ī shikolo shubeejiwa mu nzīla yakwe, hama ūlū ni atī wei ni shitabeejiwe nūūlū shimò, ū mu shose īsho shibeejiwe. 4Ū mulī wei būlīmo būpanga. Ū būpanga wenūbo būlī isana lya banhū. 5Ī lisana līkwaakaga mu giiti, nīyo ī giiti shitūdūla ū kūlīheeba! 6Akilonga munhū walī atūmilwe kūfuma kūlī Mulungu, lina lyakwe Yohana. 7Ū munhū ng'wenūyo akiza kūlwa būkaanīji, alīkaanīle ī lisana, gīkī pye a bose bazunye kūlwa nguno yakwe. 8Ū wei walī atī ī lisana lyenīlo, alīyo akiza gīkī afunye būkaanīji, kūlīkaanīla ī lisana lyenīlo; 9Ī lisana lya ng'hana, īlo lizaga ū mu sī kūlwa kūng'wakīla būlī munhū. 10Walī mu sī; nīyo ī sī īkabeejiwa mu nzīla yakwe, alīyo a ba mu sī batang'witegelegije. 11Akiza kū bakwe, kwike a bakwe batang'wanukūlile. 12Alīyo pye abo bakūng'wanukūla na kūlīzunya ī lina lyakwe, akūbinha būdūla bo kūbiza baana ba ng'wa Mulungu; 13abo batī ba kūbyalwa mu nhūngwa ja mīlī, nūūlū ītī mu kūsola na kwikūmva kwa banhū, alīyo kūfuma kūlī Mulungu. 14Ū Mhayo akabiza munhū, wigasha hamò nise. Nī likūjo lyakwe tūūlībona, ikūjo gītī lya Myalwa ūmò wike ūyo afumile kūlī Sīswe, okolile shigongo na ng'hana. 15Ū Yohana akahamuka n'ilaka lya higūlya akūnkaanīlaga alīhaya gīkī, Ūyū hū ng'wene nakang'haya gīkī, ‘Ūyo aliza ha numa yane alī ntaale wane, nguno ū wei anitangile ū kūbiza ho.’ 16A bise bose tūkwanukūlaga mbango ja būlī mbika kūfuma kūlī we, ūyo okolile na kokolīle kose. 17Nguno ī shilagīlo tūkinhwa mu nzīla ya ng'wa Musa; alīyo ī haha shizile shigongo na būtūngīlīja mu nzīla ya ng'wa Yesu Kilisito. 18Ndūhū munhū nūūlū ūmò ūyo wabīta kūmona Mulungu ikanza lyose lyose; Myalwa ūmò wike, ūyo alī Mulungu hamò na Sīswe; h'ūyo wang'oolekije!”
Būkaanīji bo ng'wa Yohana
19Ūbū hū būkaanīji bo ng'wa Yohana, aho Bayudaya ba Yelusalemu bakatūma bagabīji na Balawī kūjūmūja gīkī, Ū bebe, ūlī nani?” 20Akahaya hape, atabisile nūūlū hado; ūbawīla gīkī, Ū nene natī Kilisito.” 21Būmūja hangī gīkī,
“Hama lūūlū ū bebe ūlī nani ī gete,
kolaga ūlī Eliya?”
Ūhaya hangī, “Natī ng'wene!”
“Hamo ū bebe hū ūlī ng'wene ū Ng'hangi?”
Ūshosha hangī, “Mm, yaya.”
22Hūna būng'wīla hangī gīkī, “Hama ūlī nani lūūlū? Tūtogilwe ishosho lya kūbatwalīla abo batūtūmaga; ū bebe ūlihaya ginehe?” 23Ūhaya,
“Nal'ilaka līkūhamukaga mu matogolo;
gīkī,
‘Goloolagi nzīla ya ng'wa Seeba;’
gīt'ūmo ng'hangi Isaya ahayīlile.”
24Abo baalī batūng'wa baalī bafuma kū Bafalisayo; 25hūna būmūja balīhaya gīkī, “Hama nibūlī lūūlū ūkūbatīījaga, ūlū ūtī Kilisito nūūlū Eliya, nūūlū ū Ng'hangi ng'wenūyo?” 26Nang'hwe ū Yohana ūbashokeja ūhaya gīkī, Ū nene nakūbatīījaga na minzī; alīyo alīho ūmò wīmīīlaga hamò ning'we, ūyo mutaamanile a bing'we. 27Hū ng'wene ūyo aliza ha numa yane, nīyo ū nene natigeleelilwe nūūlū kūtaligūla matungījo ga shilatū shakwe ū wei!” 28Pyī ī yose īyī īkīītwa Betania kū nkīlo gwa Yolodani, ūko wabatīsījaga ū Yohana.
Ng'wana wa Ng'holo
29Kū ntondo yaho ū Yohana ūmona ū Yesu aliza kūlī wei: Ūhaya gīkī, “Nolagi ū Ng'wana wa Ng'holo wa ng'wa Mulungu, ūyo alī mūcha wa shibi sha ba mu sī. 30Ū ng'wenūyū hū ng'wene ūyo nakamuwīla gīkī, ‘A ha numa yane aliza munhū ntaale kūtinda ū nene, nguno ū wei anitangile ū kūbiza ho.’ 31Ū nene naalī nataamanile, alīyo nizile nakūbatīījaga na minzī gīkī amanīke hape ū kū Baisilaeli.” 32Hangī ū Yohana ūkaanīla alīhaya gīkī, “Namonile ū Moyo alika kūfuma ng'wigūlū, alī mu mīlī gītī gwa ng'hūūlū; wiza ūlembeela a halī we ū ng'wenūyū. 33Ū nene naalī natandeebile, alīyo ūyo akanitūma kūbatīīja na minzī, akaniwīla gīkī, ‘Ūyo ūlamone Moyo wang'wikīīla na kūlembeela halī wei, ū ng'wenūyo hū ng'wene ūyo akūyūbatīīja na Moyo Ng'wela.’ 34Na ng'hana naabonile; hūna lūūlū nalīkaanīla, gīkī ū ng'wenūyū alī Ng'wana wa ng'wa Mulungu.”
Bahemba ba kwandya
35Ū kū ntondo yaho hangī, ū Yohana walī wīmīīla na babīlī ba bahemba bakwe. 36Ūmona ū Yesu alīshimīza; ūhaya gīkī, “Nolagi ūūyo ū Ng'wana wa Ng'holo wa ng'wa Mulungu!” 37A bahemba a babīlī benabo aho bang'wigwa alīhaya gīko, būnondeela ū Yesu. 38Ū Yesu wikībūka ūbabona balīnondeela, ūbabūja gīkī, “Mulīkooba kī?” Būng'wīla, “Rabi (makūlū gaho Nangi), ūkwikalaga halī?” 39Nang'hwe ūbawīla, “Nzugwi ning'we mkubona.” Būja nang'hwe ng'hana, būūkabona aho wikalaga, būdīla nang'hwe ū lūshikū lwenūlo; gaalī makanza ga sa gītī ikūmi. 40Ūmò wa babīlī benabo, abo bakang'wigwa ū Yohana būnondeela Yesu, walī Andulea; ng'wanong'wawe na Simoni Petelo. 41Ū ng'wene akajūnkooba tame Simoni ng'wanong'wawe; ūng'wīla gīkī, “Twamonaga ū Masīya, (makūlū gaho Kilisito).” 42Ūntonga ū kūlī Yesu. Ū Yesu aho wamona ūhaya, Ū bebe ūlī Simoni ng'wana Yohana, ūkūbizitanwa Kefa (kūshomeleja kwaho Petelo).#1:42 Kefa: (Shialamayo) Petelo (Shiyunani) makūlū gaho, shiganga. 43Ū kū ntondo yaho ū Yesu ūja Galilaya, ūmona Filipo ūng'wīla, “Nilondeelage.” 44Ū Filipo walī muna Betisaida, nzengo ūyo gwalī gwa fumo ya ba Andulea na Petelo. 45Nang'hwe ū Filipo aho wamona Natanaeli ūng'wīla gīkī, “Twamonaga ūyo andīkilwe mu shilagīlo sha ng'wa Musa, na mu bahangi; Yesu wa Nazaleti, ng'witūnja wa ng'wa Yosefu.” 46Ū Natanaeli nang'hwe ūng'wīla gīkī, “Shikolo kī shawiza shidūgije kwilonga kūfuma Nazaleti?” Ū Filipo ūng'wīla, “Nzūgū ūkūbona!” 47Ū Yesu aho wamona ū Natanaeli aliza kūlī we ūhaya, Ū yū ng'wene Ng'wisiraeli wa Baisilaeli gete, ū mulī we ndūhū būka bose bose!” 48Nang'hwe ū Natanaeli ūng'wīla, “Wanideeba ginehe?” Ū Yesu ūnshokeja ūng'wīla, “Naakūbonaga kūfuma aho ataalī kūkwitana ū Filipo, aho olī wīmīīlaga mu mbeho ya ntini.” 49Ū Natanaeli ūnshokeja ūng'wīla, “Rabi nabona gīkī ū bebe ūlī Ng'wana o ng'wa Mulungu; ūlī Ntemi o Baisilaeli.” 50Ū Yesu ūnshokeja ūng'wīla, Ū bebe hū wazunya īkī nakūwīla gīkī naakūbonaga kūfuma aho olī wīmīīlaga mu mbeho ya ntini? Ūkūbona mitaale kūtinda īyī.” 51Ongeja kūng'wīla, “Nīyo nalīmuwīla gwa ng'hana gīkī mukūlībona ī ligūlū lyalugūkaga, na bamalaika ba ng'wa Mulungu balīyūlinha ko, hangī bika a halī Ng'wana wa Munhū!”

© The Bible Society of Tanzania

Learn More About Bibilia Ilagano Lya Kale 2015