Matío 1
DIINT

Matío 1

1
Yesu aa yée gbo̧o̧ vu̵u̵ yɛ nɔ
(Lúg 3:23-38)
1Yesu Krístu aa yée gbo̧o̧ woo máa, yéé voo vu̵u̵ yɛ nɔ. Daavíd máa, ká Yesu aa yéeɨ, Ibrahí̧í̧ma máa, ká Daavíd aa yéeɨ.
2Ibrahí̧í̧ma ha̧a̧ Iizág, Iizág ha̧a̧ Yaakúbu, Yaakúbu ha̧a̧ Yúúda kan daa sá̧ŋ́ vu̵. 3Yúúda vu̵ kan kȩ́ȩ́ Tamár vu̵ ha̧a̧ Falée kan Zará, Falée ha̧a̧ Ɛslóm, Ɛslóm ha̧a̧ Arám, 4Arám ha̧a̧ Aminadáb, Aminadáb ha̧a̧ Naáso̧ŋ, Naáso̧ŋ ha̧a̧ Salmɔ́ŋ. 5Salmɔ́ŋ vu̵ kan kȩ́ȩ́ Raháb vu̵ ha̧a̧ Bowáa, Bowáa vu̵ kan kȩ́ȩ́ Rúd vu̵ ha̧a̧ Yu̵bɛ́d, Yu̵bɛ́d ha̧a̧ Izáy. 6Izáy ha̧a̧ gbanii Daavíd.
Daavíd vu̵ kan kȩ́ȩ́ gaga woo vu̵ ha̧a̧ Súlemáánu (ká kȩ́ȩ́ Uuríi woo nɔ), 7Súlemáánu ha̧a̧ Robowám, Robowám ha̧a̧ Abía, Abía ha̧a̧ Asáb, 8Asáb ha̧a̧ Yu̵u̵safád, Yu̵u̵safád ha̧a̧ Yoráḿ, Yoráḿ ha̧a̧ Ozía, 9Ozía ha̧a̧ Yu̵atám, Yu̵atám ha̧a̧ Akáaz, Akáaz ha̧a̧ Ezekía, 10Ezekía ha̧a̧ Manasée, Manasée ha̧a̧ Amós, Amós ha̧a̧ Yoosía. 11Yoosía ha̧a̧ Yekonía kan daa sá̧ŋ́ vu̵. Sey woo sɨɨ fá̧á̧ waa Izraɛ́l vu̵ laan hág Baabilónné.
12Sey ku̵u̵ ya̧ hág Baabilónné máa, Yekonía ha̧a̧ Salatiɛ́l, Salatiɛ́l ha̧a̧ Zorobábɛl, 13Zorobábɛl ha̧a̧ Abíyu, Abíyu ha̧a̧ Eliakím, Eliakím ha̧a̧ Azɔ́r, 14Azɔ́r ha̧a̧ Sadóg, Sadóg ha̧a̧ Akíḿ, Akíḿ ha̧a̧ Elúud, 15Elúud ha̧a̧ Eliazár, Eliazár ha̧a̧ Mátan, Mátan ha̧a̧ Yaakúbu. 16Yaakúbu ha̧a̧ Yu̵u̵séfu Maaríi wə̧ə̧, Maaríi ha̧a̧ Yesu ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ ı̵́ nán sənné máa.
17I ki sú̵m, waa ha̧a̧lȩ́ ka dəŋ ya Ibrahí̧í̧ma woolı̵́ ka dúńna dúńna há̧á̧ ya̧ Daavíd woolı̵́ máa, vu̵ dɨ wa̧nɓó' zu̵u̵ ndaddú̵. Duu dəŋ Daavíd woolı̵́ há̧á̧ ya̧ sey waa Izraɛ́l ku̵u̵ laa hág Baabilónné máa, dɨ wa̧nɓó' zu̵u̵ ndaddú̵. Duu dəŋ sey laalı̵́ hág Baabilónné há̧á̧ ya̧ sey ı̵́ nán sənné woolı̵́ máa, dɨ wa̧nɓó' zu̵u̵ ndaddú̵ á̧ḿ.
Ha̧a̧lȩ́ Yesu Krístu woo nɔ
(Lúg 2:1-7)
18Hȩn ka ya̧a̧ sey ha̧a̧lȩ́ Yesu Krístu woolı̵́ máa, wu̵ yɛ nɔ. Sey woo, nán tóó yéé woo Yu̵u̵séfu, sá̧á̧ Yesu na' woo Maaríi, máa kɔ́nnɔ lá wa̧a̧ né, Maaríi nuŋ ha̧g kan yigid Tayɨɨ woo. 19Wə̧ə̧ sá̧á̧lȩ́ woo Yu̵u̵séfu ká kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo, hí̧í̧ bi gbɔn Maaríi sȩ́ḿ né, hí̧í̧ bi yɔŋ gbɔgɔ simná.
20Sey ka dɨ moo yȩ taalı̵́ máa, maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo yaa nəəgı̵́, o̧ddu̵: “Yu̵u̵séfu Daavíd waa, a̧m ndɔg kȩ́ȩ́ móó Maaríi éélı̵́ sá, moo ha̧g máa ka nuŋ yȩ yaa kan yigid Tayɨɨ woo nɔ. 21Wú̵ń ha̧a̧ wayée waa, mɔ́ń 'yɛ́ddu̵ yéé, Yesu, moo wú̵ńnɔ səd zig woo vu̵ yúú hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voo vu̵lı̵́.”
22Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi tóó woolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
23“I ki bɔ, náá gíb waa tóó wú̵ń nuŋ ha̧g, wú̵ń ha̧a̧ wayée waa.
Vú̵ń 'yɛ́ddu̵ yéé Emanuɛ́l.”
(Yéé woo tú' “Tayɨɨ dɨ kan ba ví ú.”)
24Yu̵u̵séfu ka níḿ nəmmé máa, kɔ́ kɔ́ ı̵́ maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo ka o̧ddu̵ wɔgɔ, éé kȩ́ȩ́ woo. 25A̧máa vu̵ un á̧ḿ né, há̧á̧ sey waa ha̧a̧lȩ́ woo ya̧ wu̵lı̵́. Ha̧a̧ wayée waa, Yu̵u̵séfu 'yɛ́ddu̵ yéé, Yesu.

Nouveau Testament en Dii © Bible Society of Cameroon, 2001.

Learn More About Dii New Testament