Xa-cha-ri 7:9

Xa-cha-ri 7:9 VIE2010

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Hãy xét xử thật công minh; ai nấy hãy lấy sự nhân từ và thương xót đối xử với anh em mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share