Xa-cha-ri 7:8

Xa-cha-ri 7:8 VIE2010

Sau đó, có lời Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share