Xa-cha-ri 3:9

Xa-cha-ri 3:9 VIE2010

Vì nầy, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn đá mà có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ lên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày.’” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share