Xa-cha-ri 3:7

Xa-cha-ri 3:7 VIE2010

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Nếu con bước đi trong đường lối Ta, tuân giữ huấn lệnh Ta, thì con sẽ được cai quản nhà Ta và canh giữ sân Ta; và Ta sẽ cho con gia nhập hàng ngũ những người đứng chầu Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share