Xa-cha-ri 3:6

Xa-cha-ri 3:6 VIE2010

Thiên sứ Đức Giê-hô-va quả quyết với Giê-hô-sua rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share