Xa-cha-ri 3:5

Xa-cha-ri 3:5 VIE2010

Lúc ấy, tôi nói: “Xin Chúa cho đội mũ sạch trên đầu người nữa.” Vậy, họ đội mũ sạch và mặc y phục cho người, trong khi thiên sứ Đức Giê-hô-va đang đứng đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share