Xa-cha-ri 3:4

Xa-cha-ri 3:4 VIE2010

Thiên sứ ấy bảo các vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo bẩn của người nầy ra.” Rồi thiên sứ nói với Giê-hô-sua: “Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share