Xa-cha-ri 3:2

Xa-cha-ri 3:2 VIE2010

Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va, Đấng lựa chọn Giê-ru-sa-lem, quở trách ngươi! Chẳng phải người nầy là que củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share