Xa-cha-ri 13
VIE2010

Xa-cha-ri 13

13
Các tiên tri giả bị loại trừ. – Sự phán xét và lời hứa
1Trong ngày ấy, sẽ có một dòng suối mở ra cho nhà Đa-vít và cư dân Giê-ru-sa-lem để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế.
2Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi đất nầy, người ta sẽ không còn nhắc đến nữa. Ta cũng sẽ trục xuất các kẻ tiên tri và linh ô uế khỏi đất nầy. 3Nếu có ai còn nói tiên tri thì cha và mẹ nó, là người đã sinh ra nó, sẽ nói với nó rằng: ‘Mầy sẽ không được sống nữa, vì mầy dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói điều dối trá.’ Rồi cha mẹ là người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri.
4Trong ngày ấy, các kẻ tiên tri ai nấy sẽ phải xấu hổ về khải tượng của mình khi nói tiên tri. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông để lừa dối nữa. 5Nhưng họ sẽ nói rằng: ‘Tôi không phải là nhà tiên tri mà chỉ là người cày ruộng, vì tôi đã làm tôi mọi#13:5 Nn: người ta đã mua tôi. từ thuở nhỏ.’ 6Nếu có ai hỏi: ‘Những vết thương giữa hai cánh tay anh là vì sao?’ Người ấy sẽ đáp: ‘Đó là những vết thương tôi đã bị trong nhà bạn tôi.’”
Người chăn bị đánh và bầy chiên tản lạc
7Đức Giê-hô-va vạn quân phán:#Mat 26:31; Mác 14:27.
“Hỡi gươm, hãy nổi dậy đánh kẻ chăn của Ta,
Và đánh người thân cận với Ta.
Hãy đánh kẻ chăn để bầy chiên tản lạc,
Ta cũng sẽ trở tay đánh cả những con bé nhỏ.”
8Đức Giê-hô-va phán: “Trong toàn xứ,
Hai phần ba sẽ bị dứt bỏ và tiêu diệt,
Nhưng một phần ba sẽ được để lại.
9Ta sẽ đưa một phần ba ấy vào lửa,
Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc,
Thử chúng như thử vàng.
Chúng sẽ kêu cầu danh Ta
Và Ta sẽ nhậm lời chúng.
Ta sẽ nói rằng: ‘Chúng là dân Ta.’
Và chúng sẽ nói: ‘Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi.’”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010