Xa-cha-ri 12:5

Xa-cha-ri 12:5 VIE2010

Bấy giờ, các thủ lĩnh Giu-đa sẽ tự nhủ rằng: ‘Cư dân Giê-ru-sa-lem có sức mạnh trong Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của mình.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:5