Xa-cha-ri 12:1

Xa-cha-ri 12:1 VIE2010

Lời Đức Giê-hô-va nói tiên tri về Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương các tầng trời, lập nền móng của đất, và tạo sinh khí trong con người, Đấng ấy phán
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share