Xa-cha-ri 1:5

Xa-cha-ri 1:5 VIE2010

Nào, tổ phụ các con ở đâu? Còn những nhà tiên tri, họ có sống đời đời chăng?
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share