Xa-cha-ri 1:2

Xa-cha-ri 1:2 VIE2010

“Đức Giê-hô-va rất tức giận tổ phụ các con.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share