Xa-cha-ri 1:1

Xa-cha-ri 1:1 VIE2010

Vào tháng tám, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô, rằng
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 1:1