Tít 1:9

Tít 1:9 VIE2010

giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản bác những kẻ chống đối.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share