Tít 1:5

Tít 1:5 VIE2010

Ta đã để con ở lại Cơ-rết là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share