Tít 1:4

Tít 1:4 VIE2010

Mến gửi Tít, con thật của ta trong đức tin chung: Cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Đấng Christ Jêsus, Cứu Chúa chúng ta, ban ân điển và bình an cho con!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share