Tít 1:3

Tít 1:3 VIE2010

và vào đúng thời điểm, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài qua việc rao giảng mà ta đã được ủy thác theo lệnh của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share