Tít 1:2

Tít 1:2 VIE2010

trong niềm hi vọng về sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn đời trước
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share