Tít 1:16

Tít 1:16 VIE2010

Họ tự nhận là người biết Đức Chúa Trời, nhưng hành động của họ lại từ chối Ngài. Họ thật đáng ghét, không vâng lời, không thể làm được một việc gì tốt đẹp cả.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share